ΔΕΥΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΥΑΠ Logo

MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER AND SEWAGE OF PATRAS

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

These pages designed and maintained by Nick Krikis.
Copyright © 1998 ΔΕΥΑΠ
Please send comments to deyapatr@otenet.gr.