Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη βιβλιοθήκη:


Ο βασικός στόχος της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών

των δημοτών της Παιανίας, η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, η ανάπτυξη και

η καλλιέργεια της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας και γενικότερα η πνευματική

και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Παιανίας.

 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική.

Το υλικό της διατίθεται για επιτόπια χρήση ή για εξωτερικό δανεισμό.

 

Δικαίωμα εξωτερικού δανεισμού έχουν οι χρήστες που είναι κάτοχοι της κάρτας μέλους

της βιβλιοθήκης την οποία αποκτούν επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα ή

οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας (διαβατήριο κ.τ.λ.)

του ιδίου ή του κηδεμόνα τους.

 

Η Δημοσθένειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Παιανίας παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους δωρεάν.


 


Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις  26/03/2002 07:58 μμ