Vu Meter For Power Amplifiers [2]

 

vu_meter_for_power_amp2.gif (12605 bytes)

 

   Ένα ακόμη κύκλωμα με το γνωστό ολοκληρωμένο LM3915. Δεν διαφέρει σε πολλά σημεία από άλλες εφαρμογές με το ίδιο ολοκληρωμένο. Το κύκλωμα απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα Vumeter που θα είναι συνδεδεμένο στην έξοδο ενός ενισχυτή ισχύος. Μπορεί να προσαρμοστεί η ευαισθησία του έτσι ώστε να εργάζεται με ενισχυτές που έχουν διαφορετική ισχύ εξόδου, αρκεί να αλλάξουμε την τιμή της R1 σύμφωνα με τον πίνακα 1. Η τιμή που θα βρεθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε στάνταρτ τιμή αντίστασης, πρέπει να επιλεγεί η επόμενη στάνταρτ τιμή ή εάν θέλετε την μέγιστη ακρίβεια πρέπει να βάλετε αντιστάσεις σε σειρά ή παράλληλα ώστε να πετύχετε την τιμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφόρων τύπων Leds στρογγυλά ή τετράγωνα, ώστε να πάρετε το οπτικό και αισθητικό αποτέλεσμα που θέλετε. Με τον διακόπτη S1 επιλέγουμε εάν το Vumeter θα εργάζονται σαν μπάρα ή ένα-ένα. Στην θέση ON [κλειστός διακόπτης] η λειτουργία είναι μπάρα [Bar] και στην θέση OFF [ανοικτός διακόπτης] έχουμε λειτουργία ενός Led [Dot]. Στην θέση Bar η κατανάλωση ανεβαίνει, επειδή εργάζονται όλα τα Led και μπορει να φτάσει μέχρι και 150mA. Για ενισχυτή με δυο κανάλια αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτούν δυο ίδια κυκλώματα, ένα για κάθε κανάλι. Η τάση λειτουργίας του κυκλώματος είναι +12V. Η λήψη αυτής της τάσης πρέπει να γίνει από την υπάρχουσα τάση του τελικού ενισχυτή. Συνήθως οι τελικοί ενισχυτές εργάζονται με τάσεις μεγαλύτερες από +12Volts  που χρειάζεται το κύκλωμα. Για αυτόν τον λόγο προστέθηκε μια βαθμίδα υποβιβασμού της τάσης +Vp σε +12Volts καθώς επίσης η σταθεροποίηση της. Αυτό γίνεται με την βαθμίδα που βρίσκεται μέσα στην διακεκομμένη γραμμή και με το IC2, που είναι ένας ρυθμιζόμενος σταθεροποιητής. Η χρήση μιας μικρής ψήκτρας είναι απαραίτητη διότι οι διαφορές δυναμικού εισόδου – εξόδου είναι μεγάλες με αποτέλεσμα να έχουμε ανάπτυξη υψηλών επιπέδων θερμοκρασίας. Η χρηση της R5 βοηθάει στην πτώση τάσεως ώστε να κατέβει η τάση στην είσοδο του IC2 σε πιο χαμηλά επίπεδα. Ο υπολογισμός της τιμής αυτής της αντίστασης γίνεται περισσότερο εμπειρικά χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ωμ. Η τάση στην είσοδο του IC2 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +16Volts. Για παράδειγμα εάν η τάση του τελικού ενισχυτή είναι π.χ +50Volts θα πρέπει να έχουμε πτώση τάσης 50-16=34 Volts επάνω στην αντίσταση R5. Για ρεύμα με μέσο όρο 50mA που θέλει το κυκλωμα [μπορεί να φτάσει μέχρι και 150mA] η τιμή της R5=V/I=34/0.05=680 ohms 2W. Ίσως χρειαστει να αυξήσουμε ή να μειώσουμε αυτή την τιμή μετά από δοκιμές. Επειδή η αντίσταση ζεσταίνεται καλό είναι να τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση από την πλακέτα. Η διαδικασια ρύθμισης της του IC2 με το TR1 καλό είναι να γίνει πρώτα χωρίς να υπάρχει το IC1. Για αυτό το λόγο πρέπει να τοποθετηθεί σε μια βάση. Εάν έχετε δυνατότητα παροχής συνεχούς τάσης +12V από κάποιο σημείο του τελικού ενισχυτή, αυτονόητο είναι να παραλείψετε την R5, το IC2 και τα υλικά που βρίσκονται μέσα στην διακεκομμένη γραμμή.

   One yet circuit with the known LM3915. It does not differ in a lot of points from other applications with same IC. The circuit accosted in those who they want a Vumeter that will be connected in the exit of power amplifier. It can be adapted his sensitivity so as to it works with amplifiers that have different out power, enough we change the R1 price of according to Table 1. The price that will be found if it does not correspond in standard resistance price, it should selected the next standard price or if you want the biggest precision it should you put resistances in series or parallel so that you achieve the price. Can use various types Leds round or square, so that you take the optical and aesthetic result that you want. With switch S1 selects if the Vumeter works as bar or dot. In the place ON [switch closed] the operation is bar and in place OFF [switch open] the Led operation is Dot. In the place Bar the consumption goes up, because work all the Led and it can reach until 150mA. For amplifier with two channels obviously it’s that it will be supposed made two same circuits, one for each channel. The voltage circuit supply is +12Volts. The reception of this supply should become from the existing power supply of power amplifier. Usually the power amplifiers work with supply bigger than +12Volts that it needs the circuit. For this reason added one stage of voltage +Vp attenuation in +12Volts. This becomes with the stage that is found in the discontinued line and with the IC2. That is a regulated stabilizer. The use of small heatsink is essential because the voltage differences of input – output are big so that we have growth of high levels of temperature. The use of R5 helps in the fall of voltage so that goes down the voltage in the IC2 input in lower levels. The calculation of this resistance price becomes empirically using the Ohm law. The voltage in the IC2 input should it is bigger than +16Volts. For example if the voltage of power amplifier is for example +50Volts it will be supposed we have voltage fall 50-16=34 Volts above in R5. For current with mean 50mA that it wants circuit [can reach until 150mA] the price of R5= V/I=34V/0.05A=680 ohms 2W. Perhaps it needs boost or decrease this price after tests. Because the resistor heat good is it placed in some distance from PCB. Her regulation process of IC2 with the TR1 good is it becomes first without exists the IC1. For this reason it should it’s placed in a base. If you have benefit possibility of continuous voltage +12V from some point of power amplifier, obvious is to leave out the R5, the IC2 and the components that are found in the discontinued line. 

.

Part List

R1=See Text and Picture1 IC1=LM3915 D9=Led Yellow 5mm
R2=10 Kohms IC2=LM317T [On Heatsink] D10=Led Red 5mm
R3=1.2 Kohms TR1=15 Kohms Multiturn Trimmer S1=2dip Switch
R4=8.2 Kohms D1=1N4002 J1=3pin 2.54mm step connector
R5=See Text [2W] D2....D8=Led Green 5mm
R6=270 ohms C2-3-4=100nF 100V MKT 5%
C1=100uF 25V C5=22uF 25V For ICs Techical Data see my Database

.

Table 1

Output Power [RMS] Output voltage for Speaker Load [RMS]
Vout at 8 ohms Vout at 4 ohms
350 W 52,9 V 37,4 V
200 W 40 V  28,3 V
100 W 28,3V 20 V
50 W 20 V 14,1 V
Calculation For R1

R1=Vout-10 in Kohms rounding  in the nearest standart value

Example

For 200W / 8 ohms => (R1=40-10=30K [33K])
For 100 W/ 4 ohms => (R1=20-10=10K)        

.

vu_meter_for_power_amp1.gif (12699 bytes)

vu_meter_for_power_amp3.gif (5629 bytes)

Fig.2- Components Side of Pcb [Top]

Fig.3- Solder Side of Pcb [Bottom]

.

 

Sam Electronic Circuits 4/04