Voltage window switch

Voltage_window_switch.

Στο κύκλωμα υπάρχει ένας διακόπτης παραθύρου τάσης. Στην πράξη, αυτό επιτυγχάνεται με την ρύθμιση του χαμηλότερου ορίου είναι κατά προσέγγιση 3V και του ανώτερου ορίου να είναι 9V. Μέσα σε αυτή την περιοχή τάσεων διεγείρεται ο RL1. Η περιοχή ρύθμισης του παραθύρου μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση ενός κατάλληλου αντιστάτη, σε σειρά με , στην γραμμή εισόδου.

A voltage window switch is in practice the basic lower window limit of this circuit is roughly 3V and the upper limit is 9V. The window range can be extended by fitting a suitable range

Part List

R1-2=10Kohm D1=9V1/ 0.5W Zener IC1=TL072
R3=1Kohm D2-3=1N4148 Q1=BC214
R4=2.2Kohm D4=1N4001 RL1=12V >120ohm Relay
R5=4.7Kohm RV1-2=47Kohm pot.

Sam Electronic Circuits 3/02