Touch Dimmer

Touch dimmer circuit

  Με αυτό το κύκλωμα μπορούμε να μεταβάλουμε την φωτεινότητα μιας λάμπας , με ένα μοναδικό πλήκτρο αφής. Το πλήκτρο αφής συνδέεται στο κύκλωμα , καρδιά του οποίου είναι ένα ειδικό ολοκληρωμένο IC1 που είναι το S566B της SIEMENS. Αυτό το ολοκληρωμένο ,επεξεργάζεται την πληροφορία της διάρκειας αφής και κατόπιν ελέγχει την λαμπρότητα της λάμπας , σύμφωνα με αυτή την πληροφορία. Αν αγγίξουμε το πλήκτρο για μια μικρή περίοδο χρόνου (60 έως 400 ms), η λάμπα απλά μόνο αλλάζει κατάσταση, δηλαδή από OFF σε ΟΝ ή αντίθετα, εξαρτώμενου από την κατάσταση που βρισκόταν πριν η μονάδα. Σε ένα μεγαλύτερης διάρκειας άγγιγμα (περισσότερο από 400ms) μεταβάλλεται η λαμπρότητα της λάμπας αργά από σκοτεινή σε φωτεινή ή αντίθετα. Απαιτούνται περίπου επτά δευτερόλεπτα , για να έχουμε πλήρη λαμπρότητα. Όταν σταματήσει το άγγιγμα του πλήκτρου , παραμένει το επικρατούν επίπεδο λαμπρότητας εκείνη τη στιγμή. Με την σύντομη επαφή (OFF), η επιλεγείσα φωτεινότητα αποθηκεύεται. Αυτό το επίπεδο φωτεινότητας , επανέρχεται με ένα νέο σύντομο άγγιγμα στον διακόπτη (ΟΝ) . Στην περίπτωση αυξομείωσης της φωτεινότητας ο έλεγχος αρχίζει από το σημείο που έχει αποθηκευτεί. Η μονάδα μπορεί να ελεγχθεί από απόσταση με ένα εξωτερικό κύκλωμα επαφής ή από ένα πιεστικό διακόπτη S1, επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και άλλοι διακόπτες παράλληλα σε διάφορα σημεία , μακριά από την μονάδα. Το κύκλωμα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με την σύγχρονη σχεδίαση καλωδιώσεων σε ένα σπίτι, όπου οι λάμπες συνδέονται στον ουδέτερο αγωγό και οι διακόπτες (ή το dimmer), συνδέονται στον αγωγό φάσης. Εάν το κύκλωμα συνδεθεί στον ουδέτερο αγωγό και η λάμπα στην φάση , τότε ο χειρισμός γίνεται αποκλειστικά από πιεστικούς διακόπτες. Το κύκλωμα μπορεί να ελέγξει ισχύ φορτίου , πάνω από 300W. Η κατασκευή απαιτεί προσοχή , μιας και η παρουσία υψηλής τάσης δικτύου είναι παρούσα. Επίσης η μόνωση του να είναι πολύ καλή.. Τα L1-C6 και R12, είναι εξαρτήματα καταστολής των παρεμβολών. Το πηνίο L1 είναι τυλιγμένο γύρο από τον πυκνωτή C6 και είναι περίπου 50 σπείρες χάλκινου σύρματος, διατομής 0.5mm, το οποίο καλά είναι να μονωθεί, με κα ποιο μονωτικό υλικό. Όταν τελειώσει το κύκλωμα μπορεί να γίνει έλεγχος για παρεμβολές , με ένα ραδιόφωνο. Εάν υπάρχει παρεμβολή τότε μπορεί να γίνει προσπάθεια να μειωθεί η τιμή της R12 , σε 47Ω. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στις τάσεις όταν εργάζεστε με το κύκλωμα . Επίσης εάν χρησιμοποιήσετε προεκτάσεις για τον έλεγχο, για πιθανή ύπαρξη υψηλών τάσεων. Προσοχή επίσης στο IC1, είναι ο τύπος S566B SIEMENS και δεν έχει καμία σχέση με το ΝΕ566Ν , που είναι ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση.


   With this circuit we can change the brightness of lamb, with a only key of touch. The key of touch is connected in the circuit, center of which is a special completed IC1, which is the S566B of SIEMENS. This IC, it processes the information of duration of touch and then it checks the brilliance of lamb, according to this information. If we touch upon the key for a small period of time (60 until 400 ms), the lamb simply only changes situation, that is to say from OFF in ON or on the contrary, depended from the situation is found itself before the unit. In one of bigger duration of touch (more from 400ms), is altered the brilliance of lamb, late from dark in luminous or on the contrary. Are required roughly seven seconds, in order to we have complete brilliance. When it stops touch of key, remains that prevailing level of brilliance, in moment. With short contact (OFF), the selected brightness is stored.This level of brightness, comes back with a new short touch, in the switch (ON). . In the case of fluctuation of brightness, the control begins from the point that has been stored. The unit can be checked from distance with a external circuit of touch or from a pressing switch S1, also can are placed also other switches at the parallel, in different points, long from the unit. The circuit is designed to work with the modern designing of wirings in a house, where lambs are connected in the neutral line and the switches (or the dimmer), are connected in the line of phase. If the circuit is connected in the neutral line and lamb in the phase, then the handling becomes exclusively from pressing switches. The circuit can check power, above 300W. The manufacture requires attention, one and the presence of high voltage of network is present. Also his insulation, need it is very good.. The L1-C6 and R12, are elements of repression of interjections. The coil L1 is wrapped, tour from capacitor C6 and they are roughly 50 coils of cupreous wire, cross-section 0.5mm, which well are insulation, with a insulation material. When it finishes the circuit it can become control for interjections, with a radio. If it exists interjection then can become effort is decreased the price of R12, in 47R. ATTENTION!!! In voltage when you work with the circuit. Also if you use extensions for the control, for likely existence of high voltage. Attention also in the IC1, is type S566B SIEMENS and it does not have no relation with the NE566N, that is oscillator checked from voltage.

R1-2-3= 4M7 D1= 18V 1W IC1= S566B SIEMENS
R4-5-6= 4M7 D2= 1N40001 Q1= BC212L
R7-8= 470K D3= 15V 1W Q2= BC182L
R9= 120R C1-2= 47nF 250V TH1= TIC206D
R10= 1M5 C3= 470pF  ceramic S1= Push Button switch
R11= 10K C4= 100uF 25V LB= Lamb 220V >300W
R12= 100R  (47R) C5= 220nF 630V L1= 50 turns 0.5mm up C6
R13= 1K 1W C6= 100nF 630V J1-2= Touch Pad

 

Sam Electronic Circuits 9/01