Spy for Two Telephone Lines

spy_for_two_telephone_lines.gif (37550 bytes)

Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη να ηχογραφήσουμε κάποιες συνομιλίες από μια τηλεφωνική γραμμή και αυτό είναι σχετικά εύκολο. Εάν θέλουμε όμως να έχουμε την δυνατότητα να ηχογραφήσουμε από δυο τηλεφωνικές γραμμές ταυτόχρονα σε μια συσκευή χρειαζόμαστε ένα κύκλωμα σαν αυτό που φαίνεται στο Fig.1. Το κύκλωμα διεγείρεται όταν το ακουστικό κάποιας τηλεφωνικής συσκευής σηκωθεί, ξεκινώντας ταυτόχρονα και την ηχογράφηση, από την μια ή και από τις δυο τηλεφωνικές γραμμές. Παράλληλα δίνει την τάση που χρειάζεται το κασετόφωνο να λειτουργήσει και την σταματά μόλις κατεβάσουμε και τα δυο τα ακουστικά. Εάν κάποιο από τα ακουστικά είναι σηκωμένο, τότε η ηχογράφηση συνεχίζεται κανονικά. Η τροφοδοσία του κυκλώματος μπορει να γινει από ένα εξωτερικό τροφοδοτικο, που θα εχει την δυνατότητα να δίνει τουλάχιστον +16V DC στην έξοδο του. Το IC4 τροφοδοτεί το κυκλωμα, τα ρελε με +12V και το IC5 με το TR1 μπορει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να δίνει στην έξοδο του την απαραίτητη τάση που χρειάζεται το κασετόφωνο να δουλέψει, συνήθως +3V DC. Το IC4 πρέπει να τοποθετηθει επάνω σε κατάλληλη ψήκτρα ώστε να απάγεται η παραγόμενη θερμότητα. Οι δυο αντιστάσεις R17-18 κρίνονται απαραίτητες ώστε να ρίχνουν την τάση στην είσοδο του IC5 σε πιο χαμηλά επίπεδα, ώστε να παράγεται όσο το δυνατό λιγότερη θερμότητα από το IC5. Η τιμή τους μπορει να αλλάξει ώστε να ταιριάζει στα δικά σας δεδομένα. H είσοδος και έξοδος για την τηλεφωνική γραμμή γίνεται από τους κονέκτορες J1-2, ακολουθούν δυο διακόπτες S1-2 με τους οποίους έχουμε την δυνατότητα να απομονωθεί το κύκλωμα από τις γραμμές, ώστε να μην έχουμε διέγερση του κυκλώματος κάθε φορά που θα σηκώνουμε το ακουστικό της τηλεφωνικής συσκευής. Μπορουν να καταργηθούν εάν κρίνεται ότι δεν τους χρειάζεστε. Το κυκλωμα γύρω από τους οπτικούς απομονωτές IC1-3 εξασφαλίζει την απομόνωση των γραμμών από το υπολοιπο κυκλωμα και σε συνεργασία με το IC2 εξασφαλίζουν την οδήγηση των δυο ρελε RL1-2, των οποίων οι επαφές δίνουν την εντολή παροχής τάσης στο κασετόφωνο και της ηχογράφησης. Εάν η τροφοδοσία του κασετοφώνου γίνεται από μπαταρίες και υπάρχει είσοδος Remote in, τότε μπορούμε να τροποποιήσουμε το κυκλωμα όπως φαίνεται στο Fig.2. Οι πυκνωτές C1-6 εμποδίζουν το κυκλωμα να διεγείρεται όταν στην γραμμή υπάρχουν οι παλμοί του κουδουνίσματος. Οι δίοδοι Led D4-9 δίνουν μια οπτική ένδειξη εάν και ποια γραμμή εχει διεγερθεί. Ο ήχος των τηλεφώνων μεσα από τους τηλεφωνικούς μετασχηματιστές απομόνωσης Τ1-2 και τις επαφές των ρελε RL1-2, μεσα από κατάλληλη προσαρμογή, οδηγείται στην είσοδο ηχογράφησης του κασετόφωνου. Η τυπική τιμή για τις διόδους zener D2-7* είναι 20V και ισχύει για δίκτυα με τάση μεγαλύτερη από +48V, αλλά μπορει να αλλάξει ώστε να προσαρμοστεί το κύκλωμα στην τάση που υπάρχει στην τηλεφωνική σας γραμμή. [Στην πράξη αποδείχθηκε ότι αλλάζοντας τις τιμές των R1-13 σε 4.7ΚΩ και R2-14 σε 27ΚΩ καλύπτεται μια μεγάλη περιοχή ευαισθησίας στις τηλεφωνικές γραμμές. Επίσης καταργήθηκαν οι δίοδοι D1-6  και αντικαταστάθηκαν με τις γέφυρες BR1-2 που εξασφαλίζουν προσαρμογή σε οποιασδήποτε πολικότητας της τηλεφωνικής γραμμής].

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε πολλές περιοχές υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την ηχογράφηση τηλεφωνικών συνομιλιών ή την τοποθέτηση άλλων συσκευών, εκτός των τηλεφωνικών συσκευών, στις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές. Θα παρακαλούσα να ληφθεί υπ' όψιν αυτή η νομοθεσία πριν γινει η κατασκευή του κυκλώματος. Επίσης τα 48V της γραμμής θεωρούνται χαμηλή τάση, παρόλα αυτά όμως κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.


Many times exists the need recording some conversations from a telephone line and this it's relatively easy. If we want however to have the possibility recording from two telephone lines simultaneously in a tape recorder, we needed a circuit as what appears in the Fig.1. The circuit stimulates when earphone from a telephone unit is raised, beginning simultaneously and the recording, from the one or from two telephone lines. At the same time it gives the voltage that needs the tape recorder it work also him it stops as we lower also the two earphones. If somebody of the earphones is raised, then recording is continued regularly. The power supply of circuit can become from external power pack, that will have the possibility to give at least + 16V DC in his output. The IC4 supply the circuit and relay with + 12V and the IC5 with the TR1 can be regulated so as to it gives in the exit his essential voltage that the tape recorder needs to works, usually + 3V DC. The IC4 should be placed on heatsink. The two resistors R17-18 are essential so that they throw the voltage in the input of IC5 in lower levels, so that it's produced as long as the possible least heat than the IC5. Their value can change so that it matching in your data. The input and output for the telephone lines becomes from the connectors J1-2, follows two switches S1-2 with which we have the possibility is isolated the circuit from the lines, so that we do not have excitation of circuit each time where we will raise the earphone of telephone unit. It can they are suppressed if it's judged that them you don't need. The circuit round the optical optocoupler IC1-3 ensures the isolation of lines from the remainder circuit and in collaboration with the IC2 drive the two relay RL1-2, which the contacts give the supply voltage command in the tape recorder, of also recording. If the supply of tape recorder becomes from batteries and exist input ''Remote in'', then we can modify the circuit as appear in the Fig.2. Capacitors C1-6 prevents the circuit stimulate when in the line they exist the ringing pulses. The diodes led D4-9 give an optical clue if and who line has turn on. The sound of telephones from the telephone isolation transformers T1-2 and the contacts the relays RL1-2, in by suitable adaptation, drive to the Rec. input of tape. The typical value for diodes zener D2-7 * is 20V and is in effect for networks with voltage, bigger than + 48V, but it can it changes so that is adapted the circuit in the voltage that exist in your telephone line.

[In the practice was proved that changing the value of R1-13 in 4K7 and R2-14 in 27K is covered a big region of sensitivity in telephone lines.  Also were suppressed D1-6 diodes and they were replaced with the bridges BR1-2 that ensures adaptation in any polarity of telephone line].

ATTENTION!!! In a lot of regions exists legislation that prohibits the recording of telephone discussions or the placement of other appliances, except the telephone appliances, in the existing telephone lines. I would request is taken into consideration this legislation front becomes the making the circuit. Also the telephone line 48V are considered low voltage, nevertheless however under certain conditions can become dangerously.

Part List

R1-13=4.7Kohm C7-8-11-13=100nF 100V MKT 5% D2-7=20V 1W zener *[see text]
R2-14=27Kohm C9=470uF 25V D3-5-8-10=1N4148
R3-15=1Kohm C10=47uF 25V D4-9=LED RED 3mm
R4-6-7-10-11-16=10Kohm TR1=4.7Kohm trimmer Q1-2=BD679
R5-9-19=220ohm C12-14=10uF 25V T1-2=TEL. TRANSFORMER 600R/2X300R
R12=68Kohm IC1-3=4N28 [optocupler] RL1-2=12V RELAY
R17-18=1.2ohm 5W [see text] IC2=4011 J1-2=4pin connector with 2.54mm step
C1-6=10uF 25V IC4=LM7812 J3-4=2pin connector with 2.54mm step
C2-3=470nF 250V MKT 5% IC5=LM317T S1-2=Mini Switch 2X2
C4=820pF 100V ceramic BR1-2=BRIDGE RECT. > 1A S3=Mini Switch 1X2
C5=680nF 100V MKT 5% D1-6=   --------

 

Sam Electronic Circuits 5/03