Power Supply 0-30V / 0-2A

Power_supply_0_30V_0_2A.gif (17566 bytes)

    Οι βασικότερες απαιτήσεις από ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό, είναι να παρέχει τις τάσεις και τα ρεύματα λειτουργίας που χρειάζονται οι συνηθισμένες συσκευές, να έχει χαμηλή αντίσταση εξόδου , χαμηλό θόρυβο , μικρή κυμάτωση και καλή σταθεροποίηση . Οι πιο πάνω απαιτήσεις καλύπτονται, από το κύκλωμα του τροφοδοτικού. Πολλά τροφοδοτικά διαθέτουν ηλεκτρονική ασφάλεια που τα προστατεύει από καταστροφή, όταν βραχυκυκλωθεί η έξοδος τους. Στο κύκλωμα μπορεί να ρυθμιστεί η ανώτερη τιμή του ρεύματος εξόδου, σε μια οποιαδήποτε τιμή από 0 έως 2Α και να μην την υπερβεί, έστω και αν το φορτίο έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έτσι όχι μόνο αυτοπροστατεύεται, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να προφυλάξει και την συσκευή που τροφοδοτεί, αν η τελευταία έχει την τάση να τραβήξει ρεύμα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. Το τροφοδοτικό του κυκλώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη για τον έλεγχο εξαρτημάτων, την χάραξη χαρακτηριστικών τάσεως/ ρεύματος και να χρησιμοποιηθεί σαν μια ιδανική πηγή σταθερής τάσης -ρεύματος, ικανή να δώσει 0-30V και 0-2Α, συνεχώς ρυθμιζόμενα και όχι σε βήματα. Για την τροφοδοσία του κυκλώματος ο μετασχηματιστής Τ1 έχει δυο δευτερεύοντα τυλίγματα. Το Α τύλιγμα τροφοδοτεί το κύκλωμα εξόδου με υψηλό ρεύμα, μέσω των D1-4, C2 και το Β τύλιγμα , που τροφοδοτεί το IC1, αφού ανορθωθεί από τη D1,C4 και σταθεροποιηθεί από την D7,C5. Το ρεύμα περνά μέσα από την LED D6 , η οποία χρησιμεύει και σαν ένδειξη λειτουργίας. Ο C7 κάνει αντιστάθμιση συχνότητας στο εσωτερικό κύκλωμα του IC1 και οι R2/D8/D9, το προστατεύουν από τις αιχμές της τάσεως δικτύου. Me το ποντεσόμετρο R3 , ρυθμίζουμε την τάση εξόδου στο σημείο που θέλουμε. Με το ποντεσόμετρο R8, ρυθμίζουμε το όριο του ρεύματος, που επιθυμούμε στην έξοδο. Στην έξοδο του τροφοδοτικού υπάρχει ένα πολλαπλό Darlington, αποτελούμενο από τα Q1, Q2 και τα Q3 ,Q4 που είναι παράλληλα συνδεσμολογημένα. Οι αντιστάσεις R14,R15 εξασφαλίζουν την ομοιομορφία των ρευμάτων συλλέκτη , οι R10 έως R12 βελτιώνουν τη DC σταθερότητα του κυκλώματ.ος εξόδου, πράγμα που έχει βασική σημασία ιδίως στις υψηλές θερμοκρασίας, όπου τα ανάστροφα ρεύματα αρχίζουν να γίνονται υπολογίσιμα. Το δικτύωμα R9,C10,C11 επιτυγχάνει την αντιστάθμιση συχνότητας στον ενισχυτή εξόδου του IC1 και η D13, την προστασία του. Μέσα από την R19 περνάει το ρεύμα εξόδου . Η πτώση τάσης που εμφανίζεται στα άκρα του υποβιβάζεται κατά ένα ποσοστό και εφαρμόζεται στην είσοδο 11 του IC1. Στην δεύτερη είσοδο 10 του IC1 εφαρμόζεται μια σταθερή τάση , η τιμή της οποίας ρυθμίζεται από την R8 , στην επιθυμητή μέγιστη τιμή του ρεύματος εξόδου. Μόλις το ρεύμα εξόδου υπερβεί αυτή την τιμή , η πτώση τάσης στην R19, εφαρμόζεται στην είσοδο 10 του IC1, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο διαφορικός ενισχυτής στο IC1 και να απαγορεύσει την περαιτέρω αύξηση του ρεύματος εξόδου. Οι πυκνωτές C13,C14, C15 κάνουν απόζευξη της εξόδου, ενώ η D15 την προστατεύει από τις ανάστροφες τάσεις. Με το όργανο VA1, μπορούμε να μετρήσουμε τόσο την τάση , όσο και το ρεύμα εξόδου, ανάλογα με την θέση που είναι τοποθετημένος ο διακόπτης S2. Στην θέση που είναι φαίνεται στο κύκλωμα, ο διακόπτης μέτρα το ρεύμα , παίρνοντας δείγμα από την πτώση τάσης επάνω στην R19, δια μέσω των R17,R18. Για να μετρήσουμε την τάση εξόδου θα πρέπει να μετακινήσουμε τον διακόπτη στην άλλη θέση, παίρνοντας δείγμα της τάσης εξόδου. Μικρομετρική ρύθμιση γίνεται από τις R21,R22. Το τρανζίστορ Q2, πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα μικρό ψυγείο, καθώς και τα Q3,Q4, σε ψύχτρες με θερμική αντίσταση 2.6° C/W, και να μονωθούν καλά. Η ρύθμιση του τροφοδοτικού μπορεί να γίνει εύκολα , με την βοήθεια ενός πολύμετρου, το οποίο θα συνδέσουμε στην έξοδο του τροφοδοτικού. Μετακινώντας και ρυθμίζοντας τα τρίμμερ σε συνδυασμό με τα κύρια ποντεσόμετρα ρύθμισης τάσης και ρεύματος , μπορούμε να οριοθετήσουμε την κλίμακα που θα επιδρούν τα R3,R8. H.N 6-7/77


    The basic requirements than one laboratorial power supply, it is to provide voltages and currents of operation that need the usual units, to have low output resistance, low noise, small ripple and good stabilisation. The above requirements are covered, from the circuit. Many power supply allocate electronic safety that him protects from destruction, when short their exit. In the circuit it can be regulated the superior price of output current, in a any price from 0 until 2A and him exceed, even if the load need has bigger requirements. Thus not only auto protection, but simultaneously it can it protects also the unit that it supplies, if the last one has the tendency to pull current bigger than forecasted. The circuit, it can be used still for the control of elements, the mapping out of characteristics of voltage /current and be used as a ideal source of constant voltage - current, capable it gives 0-30V dc and 0-2A, continuously regulated and no in steps. The transformer T1 has two secondary coils. The A coil supplies the circuit of output with high current, via the D1-4, C2 and the B coil, that it supplies the IC1, after is rectified by the D1, C4 and is stabilised by the D7, C5. The current passes through LED D6, who is also useful as clue of operation. The C7 makes compensation of frequency in the internal circuit of IC1 and the R2/D8/D9, him protects from the peaks voltage of network. With R3, we regulate the output voltage, in the point that we want. With the R8, we regulate the limit of current, that we wish in the exit. In the exit of power supply exists one multiple Darlington, constituted from the Q1, Q2 and Q3, Q4 that is parallel.The Resistances R14, R15 ensure the homology of currents of collector, the R10 until R12 improve the DC stability of output circuit, that has basic importance in high temperature, where the reverse currents begin to become considerable. The R9, c10, c11 achieves the compensation of frequency in the output amplifier of IC1 and the D13, his protection. Through the R19 it passes the output current. The fall of voltage that is presented in utmost his is degraded at a percentage and it is applied in the entry of 11 IC1. In the second entry of 10 IC1 is applied a constant voltage, the price of which is regulated by the R8, in the desirable biggest price of output current. As soon as the output current exceed this price, the fall of voltage in the R19, it is applied in the entry of 10 IC1, so that is activated the differential amplifier in the IC1 and it prohibits the further increase of output current. Capacitors C13, C14, C15 make unyoke of exit, while the D15 him protects from the reverse voltage. With instrument VA1, we can measure so much the output voltage, what the current, depending on the place that is placed switch S2. In the place that is appears in the circuit, the switch measure the current, taking sample from the fall of voltage, above in the R19, via the R17, R18. To we measure the voltage it will be supposed we move the switch in the other place, taking sample of output voltage. The micrometer regulation becomes from the R21, R22. The Transistor Q2, should be placed in a small heatsink, as well as the Q3, Q4, in heatsink with thermic resistance 2.6° C/W. The regulation of power supply can become easily, with the help of digital multimeter, which we will connect in the exit. Moving and regulating him trimmer in combination with main pontesometer regulation of voltage and current.

Part List

R1= 1.2Kohm 1W R20= 3.9Kohm D6= LED 5mm RED
R2-12= 100ohm R22= 56Kohm D7= 1N5252B
R3= 47Kohm  Lin. C1-3= 330nF 250V D8= IN5236B
R4-7-21= 10Kohm  trimmer C2= 4700uF 63V D9....14= 1N4002
R5= 8.2Kohm C4= 68uF 63V D15= MR501
R6-10= 12Kohm C5= 47uF 40V Q1= MPSL01
R8= 470ohm  Lin. C6-15= 10nF 100V polyester Q2= 2N4923
R9= 1.2Kohm C7-12= 100nF 100V polyester Q3-4= 2N3055
R11= 820ohm C8= 680nF 100V polyester IC1= MC1466L Motorola
R13= 560ohm C9-14= 1uF 40V T1=220VAC/ A:34V/4A B:36V/50mA             
R14-15= 0.68ohm 2W C10= 220pF ceramic F1= 1A/250V slow Fuse
R16= 330ohm C11= 10pF   ceramic              F2= 2A slow Fuse
R17= 470ohm C13= 220uF 40V S1= 2XON/OFF 10A/250V switch
R18= 470ohm  trimmer D1-4= 15A Bridge S2= 2X2 ON 1A switch
R19= 0.22ohm  2W D5= 1N4002 VA1= 500μA

SPECIFICATION

Ταση εξόδου (Vout) 0.....30V DC
Ρευμα εξόδου (Iout) 0.....2A DC
Σταθεροποίηση Φορτίου 0.008% (ΔΙο=1.5Α)
Σταθεροποίηση Δικτύου 0.01% (ΔIi=20V)
Σταθερότητα της Vo (Vo=15V , Io=1A) 0.2% (Δθ=15?C , Δt=90min)
Κυμάτωση και θόρυβος 1mV pp (20HZ...10MHZ)
Σύνθετη αντίσταση εξόδου (Vo=10V, Io=1A) 20mΩ at 1KHZ, 250mΩ at 200KHZ
θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλοντος) 0-40° C

 

Sam Electronic Circuits 10/01