High Power Amplifier 300W    

Power_amp_300W.gif (32339 bytes)

        Σε αρκετές περιπτώσεις χρειαζόμαστε έναν τελικό ενισχυτή , που να δίνει ισχύ μεγαλύτερη από αυτή των 100W που θεωρείται από πολλούς ένας υψηλός μέσος όρος ισχύος. Έτσι , αν θέλουμε μια ισχύ για να καλύψουμε ένα μικρό θέατρο , μικρό club, ανοικτό χώρο, αλλά και για απαιτητική οικιακή χρήση, το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι ότι χρειάζεστε. Δεν παρουσιάζει δυσκολίες στην κατασκευή, ούτε στα υλικά. Εκεί που θα πρέπει να δώσετε προσοχή είναι στο μηχανολογικό τμήμα της κατασκευής , στο κουτί ,τις ψυχτρες κλπ. Περιγραφή : Το κύκλωμα της οδήγησης γύρω από τα τρανζίστορ Q1-Q9, είναι ένας ενισχυτής οδήγησης υψηλού κέρδους , χαμηλής ισχύος, το τελικό στάδιο ισχύος είναι ένας ενισχυτής τάσης. Η είσοδος αποτελείται από δυο συμμετρικούς διαφορικούς ενισχυτές Q1-2 και Q5-6 , που οδηγούνται από μια πηγή ρεύματος ο καθένας Q3-4 , που τροφοδοτεί κάθε τρανζίστορ αυτού του σταδίου με ρεύμα 0.7mA. Οι αντιστάσεις που βρίσκονται στους εκπομπους των τρανζίστορ ,σταθεροποιούν το κέρδος και την γραμμικοτητα του σταδίου. To ρεύμα ηρεμίας του τελικού σταδίου ,καθώς και η θερμική ισορροπία, ρυθμίζονται μέσω του Q8 - TR1, στα 200 mA. Tα Q12-15 προστατεύουν τα τρανζίστορ εξόδου , επιτηρώντας το ρεύμα και την τάση στα άκρα της R35-45 αντίστοιχα και παρακάμπτουν το ρεύμα βάσης ,εάν υπερβούν το προκαθορισμένο όριο. Οι δίοδοι D4-6 προστατεύουν από ανάστροφα ρεύματα τα Q10-11. Η σταθεροποίηση της συχνότητας λειτουργίας του ενισχυτου ,επιτυγχάνεται με την χρήση αντισταθμίσεων χωρητικότητας όπως οι C6,11,12 και από τα RC δικτυώματα R31/C10 και R46/C15. Όσα τρανζίστορ είναι μέσα σε διακεκομμένη γραμμή πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην κύρια κοινή ψήκτρα.ώστε  να παίρνουν τις απαραίτητες θερμικές πληροφορίες από την ψήκτρα των τρανζίστορ ισχύος.Ο ενισχυτής μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με το κύκλωμα γεφύρωσης ,αποκτώντας μια ισχύ όχι ευκαταφρόνητη, καθώς επίσης και με το κύκλωμα προστασίας . Σε κάθε περίπτωση , σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε ψύχτρες ικανών διαστάσεων , υποβοηθούμενες από ένα ανεμιστήρα (fan), ώστε η απαγωγή της θερμότητας , (ειδικά εάν ο ενισχυτής δουλεύει για αρκετή ώρα και σε μεγάλη ισχύ), να είναι ικανοποιητική.  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το κύκλωμα προστασίας DC και μαλακού ξεκινήματος.


          For many application there's no substitute for sheer power- low efficiency speakers, outdoor sound systems, or maybe you like the full flavour of the dynamic range of a high power amp. Whatever your requirement-this super power module should fit the bill. How it works: The amplifier can be divided into three separate parts. These are : the input stage, which consists of Q1-Q9 , a high gain, low power driver; the output or power stage- witch only has a voltage gain of four but enormous power gain; and the power supply. The input stage is a complementary -differential network, each ''side'' with its own current source. Each transistor in this stage is run at a collector currant of about 0.7mA. Emitter resistors are employed to stabilize the gain and improve linearity. The output of Q1-Q5 drives Q7 and Q9. The latter are virtually two constant-current sources run about 7mA collector current. With an input signal these ''current'' sources are modulated out of phase - the collector current of one decreases while the other increases. This configuration provides quite an amount of gain. In between the bases of these two transistors is Q8, the thermal sensing-bias transistor. The voltage across Q8 may be adjusted by TR1, thus setting the quiescent bias current for output stage. The output stage, Q10-Q11, Q13-Q14 and Q16-17, has a gain of about five, set by R44 and R28 plus R29. Diodes D4 and D6 prevent reverse biasing of Q10 and Q11 (otherwise the output would be limited). Protection of the output transistors is provided by Q12 and Q15 which monitor both current and voltage in the output transistors and bypass the base current if the limit is exceeded. Frequency stabilization provided by capacitors C6, C11, C12 and the RC networks R31/C10 plus R46/C15. Frequency response of the amplifier is set by C1 and C7 (lower limit), C6 sets the upper frequency limit. If you want use the Protection DC  and Balance/Bridge circuits.  All the transistors that are inside the interrupted line are placed on an aluminium corner and he screwed on a suitable heatsink. The transistors Q7,Q10,Q11, Q8, Q9, Q13,Q14,Q16 and Q17 placed on this aluminium corner, with suitable isolation from this.[ETI 4/80]


 >>>>>>>   Here are some more guides to using and setting up the 300W power amp.

Part List

R1-19= 1Kohm 5W R34-35= 0.1ohm 5W C14-17= 100uF 100V
R2-3= 4.7Kohm R36-43= 39ohm C15= 100nF 250V polyester
R4-5= 22ohm R37-42= 5.6Kohm 1W Q1-2-3= BC547
R6-14= 10Kohm R38-41= 220ohm 5W Q4-5-6= BC557
R7-8= 1Kohm R39-40= 0.1ohm 5W Q7-11-12= BD140 or BC640
R9-23*=10K ohm R44-45= 0.1ohm 5W Q8= BC549
R10= 10ohm *see circuit sch. R46= 4.7ohm 2W Q9-10-15= BD139 or BC639
R11-13= 2.2Kohm R47= 100ohm Q13-14= MJ15004
R12= 22Kohm C1= 2.2uF 25V Q16-17= MJ15003
R15-16= 22ohm C2-6= 330pF ceramic TR1= 2K2 Trimmer
R17-18=  4.7Kohm C3-8= 100uF 100V F1-2= 5A Fuse Fast
R20-25= 390ohm C4-9= 100nF 250V D1-3= 5.1V 0.5W Zener
R21= 6.8Kohm C5= 100nF 100V polyester D2= 62V/5W Zener or 47v and 15V in series
R22=  4.7Kohm C7= 100uF 25V D4-5= 1N4004
R24-26-33= 220ohm C10= 1.5nF 100V polyester L1=10 turns diameter 1mm in 15mm diameter tube
R27-32= 100ohm 1W C11-12= 1.5nF 100V polyester
R28,29,30,31= 100ohm C13-16= 100nF 250V polyester *Use R23=6k8 for 4 ohm loudspeakers

.

SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT 200W rms/8 ohm
310W rms/4 ohm
800W rms/8 ohm (Bridge mode)
FREQUENCE RESPONSE 20HZ-20KHZ +/-0.5dB
INPUT SENSITIVITY 1V for 200W/300W
HUM AND NOISE -105dB
THD <0.1%
DAMPING FACTOR 65
.

Power Suplly For 300W Amp.

SUPPLY_FOR_POWER_AMP.

OUT VOLTAGE FROM POWER SUPPLY

[+V1]= +68V DC [+V2]= +15V DC [+V3]= +68V DC
[-V1]=   -68V DC [-V2]=  -15V DC [-V3]=   -68V DC

Power Supply for two Power channel , with Prodection and Bridge circuit (soft start ).

T1= 230V AC/ 2X47V 350VA           ................

                     2X15V 30 VA*

C1-4= 4700 uF 100V C15= 33nF 630Vac
C5-8= 4700 uF 25V CX= 33nF 630Vac
 T2=230V AC/ 2X47V 350VA C6-9= 100nF 100V F1= Fuse 2A Slow
BR1-3=4x1N5404 or 35A Bridge C7-10= 47uF 25V IC1= 7815T
RX= 47R 15W C11...14= 4700uF 100V IC2= 7915T

Power_amp_300Wpcb.gif (56152 bytes)

 

Sam Electronic Circuits 8/01

[ Home ] [ My Database ] [My Guestbook ]