Intermittetly Pulse Generator

.

  Οι γεννήτριες τετραγωνικών παλμών χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων η εξομοίωση των συνθηκών εισόδου στα ψηφιακά κυκλώματα και ο έλεγχος των ενισχυτών ακουστικών συχνοτήτων. Το κύκλωμα αυτό είναι μια γεννήτρια που παράγει , σε συνδυασμό με μία άλλη γεννήτρια , ημιτονικών συχνοτήτων ή τετραγωνικών παλμών , συνεχείς ή διακοπτόμενους τετραγωνικούς παλμούς. Κύριο χαρακτηριστικό της γεννήτριας είναι, το ότι ο κύκλος λειτουργίας της μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποτελείται από έναν έως δέκα διακοπτόμενους παλμούς. Οι παλμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τον έλεγχο ενισχυτών , ηχείων, χώρων ακροάσεων κ.α. Ένα άλλο προσόν της γεννήτριας είναι ότι οι παλμοί της έχουν στάθμη αναφοράς τα 0V, χωρίς να χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό , πυκνωτής στην έξοδο. Η απουσία του πυκνωτή στην έξοδο , έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή καθαρά τετραγωνικών παλμών σε οποιαδήποτε συχνότητα λειτουργίας. Η γεννήτρια λειτουργεί χωρίς αισθητή παραμόρφωση μέχρι τους 100ΚΗΖ. Οι παλμοί της έχουν πλάτος 5Vpp (± 2.5V) και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ενισχυτών ακουστικών συχνοτήτων. Στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε σήμα μικρότερου πλάτους, τότε μπορούμε να το μειώσουμε με το ποντεσόμετρο RV1. Η γεννήτρια τροφοδοτείται με τάσεις ±5V, παρεχόμενες από δυο μπαταρίες ή από ένα κατάλληλο τροφοδοτικό. Τοποθετώντας στον S1, διαφορετικές θέσεις από το 1 έως10, (μία θέση κάθε φορά), το πλήθος των παλμών εξόδου σε κάθε κύκλο λειτουργίας μπορεί να μεταβληθεί από 1έως 10 και η διάρκεια της παύσεως, (όταν το σήμα διατηρείται στην στάθμη των 0V), από 9 έως 0. Η κυματομορφή [1]-γνωστή σαν burst- είναι ιδιαίτερα εξυπηρετική για τον έλεγχο της αστάθειας χαμηλής ή υψηλής συχνότητας των κυκλωμάτων.

Πως δουλεύει;

Το κύκλωμα της γεννήτριας που παράγει τους διακοπτόμενους τετραγωνικούς παλμούς και οι παραγόμενοι παλμοί σε διάφορα σημεία του κυκλώματος , όταν ο επιλογέας του διακόπτη S1 είναι (ΟΝ), στην θέση 3, που αντιστοιχεί στην έξοδο Q3 του IC2/7. Εάν στην είσοδο J1 εφαρμόσουμε παλμοσειρά πλάτους ± 5V, τότε αυτοί μέσω του S2, μπαίνουν στην είσοδο 3 του IC1A που είναι ένα J-K flip-flop συνδεσμολογημένο σαν Τ, με σκοπό να εξασφαλίσει στα κυκλώματα που ακολουθούν, παλμούς με λόγο διάρκειας προς περίοδο 50%. Εξαιτίας της συνδεσμολογίας , γίνεται διαίρεση της συχνότητας των παλμών, δια 2. Έτσι στην έξοδο Q-IC1A/1, εμφανίζονται παλμοί με υποδιπλάσια συχνότητα . Οι παλμοί αυτοί εφαρμόζονται στην είσοδο CLK , του IC2/14 και στην μια είσοδο του ΙC3A. Το IC2 είναι ένας δεκαδικός απαριθμητής με αποκωδικοποιημένες εξόδους . Κάθε παλμός εισόδου κάνει [H], μια από τις εξόδους του και συγκεκριμένα εκείνη που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της απαριθμήσεως. Στον πρώτο παλμό εισόδου [Η], γίνεται μόνον η έξοδος Q1, του απαριθμητή , ενώ όλες οι άλλες διατηρούνται στο [L]. Ο δεύτερος παλμός εισόδου κάνει [H], την έξοδο Q2, ο τρίτος την Q3. Ο δέκατος παλμός μηδενίζει το περιεχόμενο του απαριθμητή και κάνει [H] την έξοδο Qo, για να επαναληφθεί ο ίδιος κύκλος λειτουργίας για τους επόμενους παλμούς, της εισερχόμενης παλμοσειράς. Ο αριθμός των παλμών που θα περάσει προς την έξοδο της γεννήτριας ελέγχεται από τον απαριθμητή , το flip-flop IC1B, και την πύλη IC3A. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή το λογικό [Η] αντιστοιχεί στα +5V και το λογικό [0] από τα -5V. Αναλόγως την θέση που θα τοποθετηθεί ο διακόπτης S1, ελέγχεται ο αριθμός των παλμών που θα περάσουν προς την έξοδο της γεννήτριας. Στην τελευταία θέση του S1 (θέση 10), το flip-flop IC1B δεν κάνει RESET, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται παλμοί συνέχεια στην έξοδο της γεννήτριας. Το στάδιο εξόδου της γεννήτριας , δίνει τα τρία διαφορετικά επίπεδα στάθμης που χρειαζόμαστε: Η θετική τάση εξόδου δημιουργείται από την οδήγηση του Q2, στον κόρο και του Q3 στην αποκοπή, η μηδενική από την αποκοπή και των δυο τρανζίστορ και η αρνητική από την οδήγηση του Q2 στην αποκοπή και του Q3 στο κόρο. Το σήμα εφαρμόζεται στην έξοδο J2 μέσω του ποντεσομέτρου RV1, που μαζί με την R8, δίνουν σύνθετη αντίσταση εξόδου 600Ω. Mπορουμε να μετατρέψουμε ημιτονικά, τριγωνικά κ.α σήματα σε τετράγωνους παλμούς με το κύκλωμα εισόδου , που αποτελείται από τις πύλες IC3B-C-D. Η επιλογή απευθείας ή μετατροπής, των εισερχομένων σημάτων, γίνεται από τον διακόπτη S2. Ο διακόπτης S1, μπορεί να αντικατασταθεί και από ένα μεταγωγό διακόπτη 10 θέσεων , καλής ποιότητας. Η τροφοδοσία γίνεται από δυο μπαταρίες NiCd, αλλά μπορεί να γίνει και από κατάλληλο τροφοδοτικό. Η απαραίτητη σταθεροποίηση τάσης γίνεται από τις δυο διόδους zener. H.K 8.

Intermittetly_pulse_generator circuit

Fig.1

Intermittetly_pulse_generator_PULSE.

Fig.2

   The generators of square pulses, are used in a lot of applications, between which the adjustment of conditions of entry in the digital circuits and the control of amplifiers acoustic frequencies. This circuit is a generator that it produces, in combination with a other generator, sine wave frequencies or square pulses, continuous or interrupted square pulses. Main characteristic the generator it is, that the circle of operation can be regulated so as to he is constituted from until ten interrupted pulse. This pulses are particularly useful for the adjust amplifiers, loudspeaker, rooms of hearings etc. A other qualification of generator are that her pulses have level of report the 0V, without it is used for aim, capacitor in the exit. The absence of capacitor in the exit, has as result the production of clearly square pulses in any frequency of operation. The generator work without perceptible distortion up to their 100KHZ.Her pulses have width 5Vpp (± 2.5V) and cover the needs of all amplifiers acoustic frequencies. In the cases where we needed signal of smaller width, then we can him decrease with the pontesometer RV1. The generator is supplied with ± 5V, provided from two batteries or from one suitable power supply. Placing the S1, in different places from the 1 until 10, (a place each time), the crowd of output pulses, in each circle of operation can be altered from 1 until 10 and the duration of pause, (when the signal is maintained in the level of 0V), from 9 until 0. The waveform [1] -acquaintance as burst - it is particularly benefit for the control of instability low or high frequency circuits.

How it works?

The circuit of generator that produces the interrupted square pulses and the produced vibrations in various points of circuit, when the selector of switch S1 is (ON), in the place 3, that correspond in exit Q3 of IC2/7. If in entry J1 we apply pulse line, width ± 5V, then these via the S2, enter in the entry of 3 IC1A that is j-k flip-flop as T, with a view to it ensures in the circuits that follow, pulses with reason of duration to period 50%. Become division of frequency pulses, via 2. Thus in the exit Q-IC1A/1, are presented pulses with submultiples frequency. This pulses are applied in entry CLK, the IC2/14 and in a entry of IC3Α. The IC2 is one decimal counter with decode exits. Each pulse of entry makes [ H ], one from his exits and concretely the one that corresponds in the content of enumeration. In the first pulse of entry, [ H ] becomes only exit Q1, of counter, while all the other are maintained in [ L]. The second pulse of entry makes [ H ], the exit Q2, third the Q3. The tenth pulse annihilates the content counter and it makes [ H ] the exit Qo, in order to is repeated the same circle of operation for the next pulses, entering pulse line. The number of pulses that will pass to the exit of generator is checked from counter, the flip-flop IC1B, and gate IC3Α. In the particular application the logic [ H ] corresponds in + 5V and the logic [ 0 ] from the -5v. Proportionally the place that will be placed switch S1, is checked the number of pulses that will pass to the exit of generator. In the last place of S1 (place 10), flip-flop IC1B does not make RESET, so that are presented pulses continuity in the exit of generator. In the last place of S1 (place 10), flip-flop IC1B does not make RESET, so that are presented pulses continuity in the exit of generator. The output stage of generator, gives the three different levels of level that we needed: the output positive voltage it is created by the drive of Q2, in the satiation and Q3 in the cutting off, null from the cutoff of also two transistors and negative from the control of Q2 in the cutoff and Q3 in the satiation. The signal is applied in exit J2 via the pontesometer RV1, that with the R8, gives output impedance 600R. Can we change sine wave, triangular etc, signals in square pulses with the circuit of entry, that is constituted by the gates IC3B-C-D. The choice direct or transformation, the entering signals, becomes from switch S2. Switch S1, can be also replaced from a switching switch of 10 places, good quality. The supply becomes from two batteries NiCd, but can become also from suitable power supply. The essential stabilisation of voltage, becomes from the two diodes zener.

Part List

R1-10= 10Kohm RV1= 1.2Kohm  linear pot. IC1= 4027
R2= 47Kohm C1= 15pF ceramic IC2= 4027
R3= 22Kohm C2-3= 10nF 63V MKT IC3= 4001B
R4-5= 18Kohm C4-5= 470uF 16V S1=  switch DIL 10S
R6-7= 4.7Kohm C6= 1uF 63V MKT S2-3= 2X2 mini switch
R8= 1.2Kohm D1-2= 5.1V 0.5W zener LD1= LED
R10= 100Kohm D3-4= 1N4148 BATT= 9V Battery NiCd
R11-13= 470 ohm Q1-2= BC560C
R12= 1.5Kohm Q3= BC550C

 

Sam Electronic Circuits 9/01