Balance to balance

balance_to_balance.gif (11420 bytes)

Πολύ χρήσιμη εφαρμογή για όσους ασχολούνται με ήχο ,θέλουν να αποφύγουν τους βόμβους και τα προβλήματα από την χρήση μηχανημάτων ήχου που δεν έχουν κοινή γείωση.Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε ,για μεγαλύτερη απόδοση ,την ακρίβεια των αντιστάσεων [ακρίβεια 1% metal film] και των πυκνωτών ,που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΜΚΤ ,ταιριασμένοι με καπασιτομετρο .

An important application for those involved with sound , who want to avoid buzzing and problems for the use of sound mechanisms which don't have common earth. You have to pay attention for greater efficiency, for exactness of resistance (accurateness 1% metal film ) and capacitor which must be at least MKT, matching capacitor meter.

Part List

R1....4= 15Kohms C1-2-7= 10uF 25V IC1= TL071- NE5534A
R5-15-17= 100ohms C3-5= 47nF 63V MKT IC2= TL072- NE5532A
R6-7= 15Kohms C4-6= 56pF 100V ceramic J1= CANNON JACK
R8= 47Kohms C8-12= 47nF 63V MKT J2= CANNON JACK
R9-10= 15Kohms C9-10-11-13= 220pF 100V ceramic or mylar
R11-12-13-14= 15Kohms C14-16= 220uF 25V
R16= 220ohms C15= 10nF 63V MKT All the Resistors is 1/4W 1% metal
 

Sam Electronic Circuits 6/01