Audio Peak Indicator

Audio_peak_indicator.gif (5623 bytes)

Το κύκλωμα είναι ένας δείκτης κορυφών σήματος , όταν αυτό το σήμα υπερβαίνει μια ορισμένη μέγιστη τιμή. Μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο, παραδείγματος χάριν, σε μαγνητοφώνα, κονσόλες μίξης κ.κλπ.... Μια από τις σημαντικότερες απαιτήσεις ενός δείκτη κορυφών είναι ότι πρέπει να ανταποκριθεί στα πολύ σύντομα ακουστικά σήματα. Το κύκλωμα φτιάχνεται χρησιμοποιώντας ένα CMOS αναστροφέα Schmitt trigger του τύπου 74C14. Η σύνθετη αντίσταση εισόδου είναι αρκετά υψηλή. Η τιμή της εξαρτάται ως ένα ορισμένο βαθμό από τη θέση TR1. Η μονάδα λειτουργεί ως εξής. Το σήμα εισόδου ανορθώνεται από την D1. Όταν η τάση στα άκρα της R1 υπερβεί την ανώτερη τιμή κατωφλιού, μια υψηλή λογική στάθμη [ Η ] παράγεται στην έξοδο της δεύτερης Schmitt trigger.Η ευαισθησία εισόδου εξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας. Με τάση τροφοδοσίας 5V το επίπεδο σκανδαλισμού είναι 3.6V. Ο θετικός παλμός στην έξοδο της δεύτερης πύλης επιστρέφει σαν ανάδραση στην είσοδο μέσω του C2. Εάν το σήμα εισόδου ήταν πολύ σύντομο, το επίπεδο υψηλής λογικής [Η], θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου φόρτισης του C2. Αυτή η περίοδος καθορίζεται από τις τιμές των τιμών C2 και R1. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η έξοδος της τρίτης πύλης έχει χαμηλή λογική στάθμη [L], έτσι ώστε η D4 ανάβει ως ένδειξη ότι το επίπεδο του σήματος εισόδου είναι πάρα πολύ υψηλό. Το trimmer TR1 ρυθμίζεται για το επιθυμητό επίπεδο, στο οποίο ο δείκτης κορυφών σήματος πρέπει να αρχίζει να λειτουργεί.


A peak level indicator when a signal exceeds a certain maximum value. It can be quite useful, for instance, with tape recorders, mixing consoles etc. One of the most important requirements of a peak level indicator is that it should respond to very short signals. The circuit is built using a CMOS inverting Schmitt trigger type 74C14. The input impedance of the peak indicator is fairly high. The value depends to some extent on the position of TR1. The unit functions as follows. The input is half- wave rectified by D1. When the voltage across R1 exceeds the upper trigger threshold, a logic [H] is produced at the output of the second Schmitt trigger. The trigger threshold depends on the supply voltage. With a 5V supply the trigger level is 3.6V. The positive pulse at the output of the second trigger is feedback to the input via C2. If the input signal was very short, the logic H level will be maintained during the charging time of C2. This time is determined by the values of C2 and R1. During this time the output of the third trigger is logic L, so that LED D4 lights up as an indication that the level of the input signal is too high. The TR1 trimmer is adjusted to the maximum desired level that the peak indicator should begin to function at.

Part List

R1=1Mohms C2=150nF 100V MKT IC1=74C14
TR1=1Mohms trimmer D1-2-3=1N4148
C1=100nF 100V MKT D4=RED LED DIODE

Sam Electronic Circuits 5/02