Audio Auto Fade

 Audio_auto_fade.gif (15602 bytes)

    Το κύκλωμα αυτό είναι σχεδιασμένο , για να ακούγεται η φωνή πάνω από την μουσική . Χρήσιμο για DJ, για μικρούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, για ανακοινώσεις πάνω από την μουσική , σε καταστήματα. Επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε εφαρμογές που θέλουμε να χειριστούμε κάποια συσκευή με την φωνή μας. Όπως έχει το κύκλωμα έχει γίνει πρόβλεψη για στερεοφωνική μουσική και μονοφωνικό μικρόφωνο, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοσθεί στις ανάγκες ή στην χρήση που θέλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Η πρόβλεψη στον τομέα της τροφοδοσίας είναι μονή +15V, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμμετρική τροφοδοσία ± 9V , από δυο μπαταρίες έως ± 15V. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθούν οι αντιστάσεις R1-R5 και ο ακροδέκτης 4 του IC1, να οδηγηθεί στην αρνητική τροφοδοσία, οι άλλοι ακροδέκτες των άλλων ολοκληρωμένων παραμένουν, σε αυτή την περίπτωση, ως έχουν. Το κύκλωμα γύρω από το IC1A, είναι ένας ενισχυτής που ενισχύει ένα μικροφωνικό σήμα, μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αλλάξουμε το ποσοστό ενίσχυσης της μονάδας , έτσι ώστε να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Από εκεί το ακουστικό σήμα διακλαδίζεται . Το ένα μέρος μέσω του ποντεσομέτρου RV1, που ρυθμίζει την ένταση του ήχου , εφαρμόζεται στους δυο διακόπτες του IC3, στους ακροδέκτες 9 και 10, και παραμένει σε αναμονή , μιας και οι διακόπτες δεν έχουν διεγερθεί στις 6-12. Οι διακόπτες αυτοί όταν δεν έχουν διέγερση, παρουσιάζουν αντίσταση, κατά μήκος των επαφών 8-9 και 10-11, 10ΜΩ περίπου. Αντίθετα εάν υπάρχει διέγερση τότε αυτή η αντίσταση πέφτει στα 300Ω περίπου , επιτρέποντας στο σήμα να περάσει από μέσα. Το ίδιο ισχύει και για του υπόλοιπους διακόπτες που αποτελούν το IC3. Μέσω του RV2 και του IC2Β , που είναι ένας ενισχυτής , που ενισχύει ακόμη περισσότερο το σήμα , ώστε να φθάσει σε επίπεδα τέτοια, να ανορθωθεί από τις D1-2, C10 και R9. Το κύκλωμα παρέχει ένα DC διακοπτόμενο σήμα , στο ρυθμό του σήματος ΙΝ1 , σήμα το οποίο χρησιμοποιείται για να αλλάξει την κατάσταση των IC2A και IC2B. Σε κατάσταση ηρεμίας οι έξοδοι (των IC2A- IC2B), ο 3 έχει υψηλή τιμή και ο 4 έχει χαμηλή τιμή. Έτσι οι διακόπτες IC3Α και IC3Β , βρίσκονται σε κατάσταση ΟΝ (κλειστοί) επιτρέποντας το στερεοφωνικό σήμα να περάσει από μέσα . Όταν υπάρχει ηχητική διέγερση στην είσοδο J1 τότε σύμφωνα με την πιο πάνω περιγραφή έχουμε αλλαγή των καταστάσεων των IC2A-B, με αποτέλεσμα να αλλάξει και η κατάσταση των διακοπτών του IC3, έτσι ώστε οι διακόπτες Α-Β να ανοίξουν (ΟFF) και οι C-D να κλείσουν (ΟΝ), αντιστρέφοντας την προηγούμενη κατάσταση . Έτσι διακόπτεται το στερεοφωνικό σήμα και επιτρέπεται η ροή του σήματος, που προέρχεται από την είσοδο J1. Για να δοκιμάσουμε το κύκλωμα , βάζουμε ένα μουσικό πρόγραμμα στις εισόδους J2-3, κανονικά το πρόγραμμα πρέπει να περνά στις εξόδους J4-5, χωρίς καμία μείωση ή παραμόρφωση και για τα δυο κανάλια. Συνδέουμε ένα μικρόφωνο στην είσοδο J1, ρυθμίζουμε το RV2 (trigger), στην πιο ακραία θέση του προς τον πυκνωτή C5 και αρχίζουμε σιγά-σιγά να το γυρίζουμε αντίθετα έως ότου φθάσει κάποιο σημείο , να περνά το σήμα του μικροφώνου . Πιθανόν όταν τελειώνει η ομιλία, το κύκλωμα ταλαντώνει . Εάν συμβεί κάτι τέτοιο , πιθανόν το RV2 να έχει μεγάλη αντίσταση Με λίγο πειραματισμό στην ενίσχυση των IC1A-B, και στην ρύθμιση του RV2, μπορούμε να πετύχουμε , την απόδοση που θέλουμε. Εάν χρησιμοποιήσουμε άλλη πηγή σήματος στην είσοδο J1, θα πρέπει να κάνουμε καινούργια ρύθμιση.


      This circuit is design, in order to is heard the voice above the music. Useful for DJ, for small radio stations, for statements above the music, in shops etc. Also we can him use in applications that we want to handle some unit with our voice. As it has the circuit has become forecast for stereo music and monophonic microphone, but can be modified and be adapted in the needs or in the use that we want, him we use. The forecast in the sector of power supply is single + 15V, but can use symmetrical ± 9V, from two batteries until ± 15V. In a such case it will be supposed are removed the resistances R1-R5 and pin the 4 IC1, it is link to the negative voltage, the other pins completed remain, in this case, as have. The circuit round the IC1A, is a amplifier that strengthens a microphone signal, can be modified so as to we change the rate of gain of unit, so as to him we adapt in our needs. By there the acoustic signal branch. A part via the pontesomemeter RV1, that regulates the intensity of sound, is applied in the two switches of IC3, in the pins 9 and 10, and it remains pending, one and the switches do not have excitation in 6-12. This switches when they do not have excitation, they present resistance, at length of contacts 8-9 and 10-11, 10MΩ roughly. On the contrary if exists excitation then this resistance falls in 300Ω roughly, allowing in the signal to pass from means. The himself is also in effect for remainder switches that constitute the IC3. Via the RV2 and the IC2Β, that is a amplifier, that strengthens still more the signal, so that it reaches in level such, it is rectified from the D1-2, C10 and R9. The circuit provides a DC interrupted signal, in the rythm of signal IN1, signal which is used in order to changes the situation of IC2A and IC2BIn situation of calm the exits of (IC2A - IC2B), the 3 it has high rate and the 4 it has low rate. Thus switches IC3Α and IC3B, are found in situation ON (closed) allowing the stereo signal it passes from means. When it exists sound excitation in entry J1 then according to the above description we have change of situations of IS2A-B, so that changes also the situation of switches of IC3, so switches A-B, open (OFF) and the C-D to close (ON), reversing the previous situation. Thus is interrupted the stereo signal and is allowed the flow of signal, from entry J1.In order to we try the circuit, we regularly put a musical program in entries J2-3, the program it should it passes in exits J4-5, without no reduction or distortion and for the two channels. We connect a microphone in entry J1, we regulate the RV2 (trigger), in his extreme place to capacitor C5 and we slowly begin him to turn on the contrary until it reaches some point, to pass the signal of microphone. Likely when finishes the speech, the circuit vibrate. If happens such something, likely RV2 it has big resistance. With little experimentation in the gain of IC1A-B, and in the regulation of RV2, we can achieve, the yield that we want. If we use other source of signal in entry J1, it will be supposed we make new regulation.

Part List

R1-2= 1Mohms C2= 100pF ceramic IC1= TL072
R5-6= 1Mohms C3= 1uF 25V IC2= 4011
R3= 150Kohms C4= 47uF 25V IC3= 4016 - 4066
R4-8= 1Kohms C5= 10uF 25V J1-2=  RCA Famale Plung
R7= 220Kohms C7-8= 100nF 100V MKT RV1= 47Kohms Log. pot.
R9= 470Kohms C9-10= 4.7uF 25V RV2= 47Kohms Lin. pot.
C1-6= 220nF 100V MKT D1-2= 1N4148 All Resistors is 1/4W 1-5%

 

Sam Electronic Circuits 10/01