Ο Τσακώνικος Χορός, Φίλιππος Μπεκύρος και Ελένη Τσαγγούρη 1995

8. Graves R The Greek Myths, 1955, Penguin Books.
9. Θέατρο "Δόρας Στράτου", Οψεις του χορού. Αθήνα 1993
10. Iστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών. 1970.
11. Καλλούτσος Κ. Κυνουριακά 1930
12. Kακριδής Θ. I. Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών, 1986.
13. Kωνσταντινίδης Γ.44 παιδικά κομμάτια για πιάνο. Τετράδια Α,Β,Γ, Αθήνα 1951.
14. Λάβδας A. Μουσική και αρχαίος λόγος. Περ. Αρχαιολογία τ.14. Αθήνα1985.
15. Lesky Α. Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Έκδοση Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα1990.
16. Λιβέρης A. Αρχαία Μετρική, Αθήνα1976.
17. Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Ι.Σίδερης Αθήναι.
18. Λυκέσας Γ. Οι Ελληνικοί χοροί , Θεσσαλονίκη 1989 και 1993.
19. Λυπουρλής Δ. Αρχαία ελληνική μετρική, Θεσσαλονίκη 1983.
20. Mαζαράκη Β. Δέσποινα, Μουσική ερμηνεία δημοτικών τραγουδιών από αγιορείτικα χειρόγραφα. Εκδόσεις Φ.Νάκας, Αθήνα1993.
21. Mποτετζάγιας A. Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια. Φ. Νάκας, Α-θήνα1971.
22. Παπαχατζής N. Λακωνικά Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις. Α-θήνα 1976
23. Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι, Κάκτος Αθήνα1992
1. Aκαδημία Αθηνών, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Τόμος Α (1962) και Γ (1968).
2. Aμαραντίδης Α. Το τονικό μουσικό σύστημα. Εκδόσεις Νεφέλη 1983.
3. Bαγενάς Θ. Ιστορικά Τσακωνιάς και Λεωνιδίου, 1971.
4. Bιλερμόζ Ε. Ιστορία της μουσικής. Εκδόσεις Υποδομή 1979.
5. Dengate Foard Christina, The sanctuaries of Apollo in the Peloponnesos, University of Chicago Illinois 1988. Dissertation.
6. Γεωργιάδης Θ. Greek music verse and dance. Merlin Press New York 1955.
7. Γεωργιάδης Θ. Ο Ελληνικός Ρυθμός, Αμβούργο 1947.
24. Πλούταρχος, Περί μουσικής. Pohlenz Teubner Ziegler 19663 Vol.VI Fasc.3, Leipsig, Stutgard
25. Ρουσάλη Διατσίντου Σοφία, Λαογραφία Λεωνιδίου, 1977.
26. Ράφτη Α. Ο κόσμος του ελληνικού χορού, Αθήνα 1985.
27. Ρωμαίος Α.K. Κυνουρία και Κυνούριοι, Πελοποννησιακά Α 1956.
28. Σταματάκος I. Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 1990.
29. Σωτηρίου Γ. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Αθήνα 1978
30. Στράτου Δόρα, Ελληνικοί παραδοσιακοί Χοροί, Ο.Ε.Δ.Β Αθή-να1979.
31. Στράτου Δόρα, Οι λαϊκοί χοροί, ένας ζωντανός δεσμός με το παρελθόν, Αθήνα1966.
32. Tσούχλος Ι. K. Τσακώνικη Λαογραφία, 1993.
33. Φάκλαρης Β.Π. Αρχαία Κυνουρία, Ανθρώπινη δραστηριότητα και περιβάλλον. Αθήνα1990.
34. Xρονικά των Τσακώνων τ.1, 1956
35. Xρονικά των Τσακώνων τ. 3. 1969.

36. Xρονικά των Τσακώνων τ. 5, 1980.
37. Xρονικά των Τσακώνων τόμος 6ος 1984.
38. Xούπη Δ. «ΕΤΡΟΥ ΕΝΑΤΘΕ», 1990.
39. Ξυπνητού N. Αρχαία Ελληνική Μετρική, Gutenberg, Αθήνα, 1985.
40. Μεγάλη Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1966.
41. Πολίτη Ν.Γ. Παραδόσεις Α΄, Αθήνα, 1904.
42. Bowra C.M. Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση, Αθήνα 1985.

Βιβλιογραφία

tsakon005001.gif
Home