Τίτλοι Βιβλίων*

300-A(300,1-368)

300.1 DUV
       Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών / Maurice, Duverger ; Παπαδόδημας, Ν
    (730). -- 5η ανατύπωση. -- Αθήνα : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
    1990. -- 2 τ. 322σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-7093-10-0
       4178
 

    300.1 ΓΕΜ
       Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών : Μεταθεωρία και Ιδεολογική
    Κριτική των Επιστημών του Ανθρώπου / Γέμτος, Πέτρος Α. -- 3η. -- Αθήνα
    : Εκδόσεις Παπαζήση, 1987. -- 1 τ. 494σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4408
 

    300.1 ΓΕΜ
       Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών : Μεταθεωρία και Ιδεολογική
    Κριτική των Επιστημών του Ανθρώπου / Γέμτος, Πέτρος Α. -- Αθήνα :
    Εκδόσεις Παπαζήση, 1987. -- 2 τ. 315σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-02-0320-2
       4232

301 ARO
       Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης : Μοντεσκιέ, Κοντ, Μαρξ,
    Τοκβίλ / Aron, Raymond ; Λυκούδης, Μπάμπης (730). -- Αθήνα : Γνώση,
    1984. -- Α' τ. 425σ, 21εκ. -- (Φιλοσοφική και Πολιτική Βιβλιοθήκη ;
    3). -- Γλ.: GRE
       3349
 

    301 ARO
       Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης : Ντυρκέμ, Παρέτο, Βέμπερ /
    Aron, Raymond ; Λυκούδης, Μπάμπης (730). -- Αθήνα : Γνώση, 1984. -- Β'
    τ. 500σ, 21εκ. -- (Φιλοσοφική και Πολιτική Βιβλιοθήκη ; 4). -- Γλ.:
    GRE
       3350
 

    301 BOT
       Κοινωνιολογία : Κεντρικά προβλήματα και βασική βιβλιογραφία /
    Bottomore, T B. ; Τσαούσης, Δ Γ. (730). -- Gutenberg, 1983. -- 469σ,
    21εκ. -- (Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη). -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-01-0253-8
       273 ; 4230
 

    301 ΑΝΤ
       Κοινωνιολογία - Εισαγωγικά Δοκίμια / Χορκχάιμερ, Μαξ (220) ;
    Τέοντορ, Αντόρνο (220) ; Γράβαρης, Διονύσης (730). -- Κριτική. --
    247σ, 21εκ. -- (Κριτική Σκέψη). -- Γλ.: GRE
       4177
 

    301 ΓΙΟ
       Γενική Κοινωνιολογία / Γιουλτσής, Βασίλειος Τ. -- 4η. --
    Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1994. -- 419σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-248-2
       5189
 

    301 ΓΙΟ
       Εισαγωγή στη Γενική Κοινωνιολογία / Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. -- 3η.
    -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1985 c. -- 340σ,
    21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-036-6
       4486 ; 453
 

    301 ΚΩΝ
       Αρχές κοινωνιολογικών μεθόδων / Κωνσταντοπούλου, Χρυσούλα. -- Αθήνα
    : [χ.ο.], 1984. -- 175σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       446
 

    301 ΛΑΜ
       Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα / Λαμπίρη - Δημάκη, Ιωάννα. --
    Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 1987. -- 445σ., 24εκ. -- Γλ.: GRE
       4306
 

    301 ΛΕΦ
       Κοινωνιολογία του Μαρξ / Λεφέβρ, Ανρί ; Αναστασιάδης, Τάσος (730).
    -- Αθήνα : Gutenberg, 1985. -- 198σ, 21εκ. -- (Κοινωνιολογική
    Βιβλιοθήκη ; 8). -- Γλ.: GRE
       4203
 

    301 ΜΕΝ
       Ελληνική Κοινωνιολογία / Menzel, Adolf ; Κωνσταντόπουλος, Δ Σ.
    (730). -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1974.
    -- 189σ, 24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και
    Οικονομικών Επιστημών ; ΙΕ'). -- Γλ.: GRE
       263
 

    301 ΠΙΠ
       Κοινωνιολογία / Πιπερόπουλος, Γεώργιος. -- Αθήνα : Ελληνικά
    Γράμματα, 1997. -- 360σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-344-280-1
       5574
 

    301 ΤΣΑ
       Η κοινωνία του ανθρώπου : Εισαγωγή στην κοινωνιολογία / Τσαούσης, Δ
    Γ. -- Αθήνα : Gutenberg, 1991. -- 658σ, 21εκ. -- (Κοινωνιολογική
    Βιβλιοθήκη). -- Γλ.: GRE
       4228

301.1 APP
       Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα / Apple, Michael ; Δαρβέρης,
    Τάσος (730). -- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1986. -- 334σ, 21εκ. --
    (Εκπαίδευση και Κοινωνία ; 2). -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-260-136-1
       2706
 

    301.1 MUH
       Κοινωνικοποίηση, Θεωρία και 'Ερευνα / Muhlbauer, K R. ; Δημοκίδης,
    Δημήτρης (730). -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη,
    1990 και 2000. -- 440σ, 21εκ. -- (Παιδαγωγική και Εκπαίδευση ; 13). --
    Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-021-8
       4458 ; 5488
 

    301.1 OLI
       Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης / Banks, Olive. -- Θεσσαλονίκη :
    Παρατηρητής, 1987. -- 418σ, 21εκ. -- (Εκπαίδευση και Κοινωνία ; 3). --
    Γλ.: GRE. -- ISBN 960-260-194-9
       2712
 

    301.1 ΑΥΓ
       Οι κοινωνικες σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία :
    Θεωρία, έρευνα και διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων στο
    Νηπιαγωγείο / Αυγητίδου, Σοφία. -- Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1997. --
    238σ, 21εκ. -- (Παιδαγωγική και Εκπαίδευση ; 36). -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-343-393-4
       5464
 

    301.1 ΑΥΔ
       Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία / Αυδίκος,
    Ευάγγελος Γ. -- Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1996. -- 372σ, 24εκ. -- Γλ.
    : GRE. -- ISBN 960-344-180-5
       5534
 

    301.1 ΑΧΛ
       Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία
    Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου / 'Αχλης, Νίκος. -- Θεσσαλονίκη :
    Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1983. -- 91σ, 21εκ. --
    (Παιδαγωγικές Μελέτες και 'Ερευνες ; 3). -- Γλ.: GRE
       57 ; 2742 ; 5454
 

    301.1 ΚΑΝ
       Η εικόνα της γυναίκας : Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων
    του δημοτικού σχολείου / Κανταρτζή, Ευαγγελία. -- Θεσσαλονίκη :
    Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1991. -- 178σ, 21εκ. --
    (Παιδαγωγικές Μελέτες και 'Ερευνες ; 14). -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-343-145-1
       4446 ; 5444
 

    301.1 ΚΑΡ
       Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία του σχολείου /
    Καρακατσάνης, Γ Θ. -- Αθήνα - Κομοτηνή : Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1989.
    -- 206σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4922
 

    301.1 ΚΑΣ
       Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες / Πυργιωτάκης, Ιωάννης
    Ε. -- 2η. -- Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρης, 1986. -- 191σ, 24εκ. --
    (Επιστήμες της Αγωγής). -- Γλ.: GRE
       2231
 

    301.1 ΚΥΡ
       Μία κοινωνιολογική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης /
    Κυρίδης, Αργύρης. -- Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1996. -- 227σ, 21εκ. --
    (Παιδαγωγική και Εκπαίδευση ; 34). -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-006-4
       5466
 

    301.1 ΚΥΡ
       Τα κοινωνικά και τα δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των
    φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας / Κυρίδης, Αργύρης Γ. --
    Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1997. -- 152σ, 21εκ. -- (Παιδαγωγικές
    Μελέτες και 'Ερευνες ; 19). -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-381-0
       5339
 

    301.1 ΚΩΝ
       Κουλτούρα - Καθημερινή πραγματικότητα και εκπαίδευση /
    Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος Ε. -- Κομοτηνή : Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα,
    1989. -- 200σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       5095
 

    301.1 ΛΑΜ
       Η γυναίκα και η θέση της στην κοινωνία όπως παρουσιάζεται μέσα απ'
    τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνεία της Γ' Γυμνασίου / Λάμπρου,
    Αλεξάνδρα. -- 17σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φτοτυπημένη, χειρόγραφη
    μελέτη μαθητή της Α' Λυκείου
       2494
 

    301.1 ΛΕΟ
       Η γυναίκα και η θέση της στην κοινωνία όπως παρουσιάζεται μέσα από 
    τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Γ' Λυκείου / Λεοντοπούλου,
    Σοφία. -- 14σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φωτοαντιγραφημένη, χειρόγραφη
    μελέτη μαθήτριας της Γ' Λυκείου
       2493
 

    301.1 ΛΙΑ
       Η γυναίκα και η θέση της στην κοινωνία όπως παρουσιάζεται μέσα απ'
    τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνείας της Α' Λυκείου / Λιάγκης,
    Μάριος. -- 14σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φωτοαντιγραφημένη, χειρόγραφη
    μελέτη μαθητή της Α' Λυκείου
       2492
 

    301.1 ΜΕΝ
       Η γυναίκα και η θέση της στην κοινωνία όπως παρουσιάζεται μέσα απ'
    τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β' Λυκείου / Μενεσελίδου,
    Σοφία. -- 11σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φωτοαντιγραφημένη, χειρόγραφη
    μελέτη μαθήτριας της Β' Λυκείου
       2491
 

    301.1 ΜΙΧ
       Κοινωνιολογία και Εκπαίδευση : Προσεγγίσεις στην κοινωνιολογική
    διερεύνηση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πράξης /
    Μιχαλακόπουλος, Γεώργιος Σ. -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών
    Κυριακίδη, 1990 και 1996. -- 248σ, 21εκ. -- (Παιδαγωγική και
    Εκπαίδευση ; 26). -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-021-8
       4447 ; 5474
 

    301.1 ΜΙΧ
       Το σχολείο και η σχολική τάξη : Κοινωνιολογικές προοπτικές /
    Μιχαλακόπουλος, Γεώργιος Σ. -- Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1997. --
    544σ, 21εκ. -- (Παιδαγωγική και Εκπαίδευση ; 37). -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-343-398-5
       5463
 

    301.1 ΜΠΙ
       Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη : Ο
    κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου / Μπίκος, Κ. -- Αθήνα :
    Βιβλιοεκδοτική Αναστασάκης, 1990 c. -- 54σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       4066 ; 4782
 

    301.1 ΜΠΟ
       'Ερευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην ελληνική πρωτοβάθμια
    εκπαίδευση / Μπονίδης, Κυριάκος Θ. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο
    Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998. -- 443σ, 29εκ. -- Γλ.: GRE. -- Η
    ανάλυση των εν χρήσει σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος τπό
    το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης
       5308
 

    301.1 ΝΙΚ
       Η γυναίκα και η θέση της στην κοινωνία όπως παρουσιάζεται μέσα απ'
    τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Β' Γυμνασίου /
    Νικητοπούλου, 'Αννα. -- 13σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φωτοαντιγραφημένη,
    χειρόγραφη μελέτη μαθήτριας της Α' Λυκείου
       2489
 

    301.1 ΠΑΠ
       Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο / Παπαναούμ, Ζωή ; Τζίκα, Ζωή.
    -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1989. -- 115σ,
    21εκ. -- (Παιδαγωγική και Εκπαίδευση ; 25). -- Γλ.: GRE
       4463 ; 5475
 

    301.1 ΠΑΤ
       Βασικές έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron σε
    θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης / Πατερέκα, Χρυσή. --
    Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1986. -- 112σ, 21εκ.
    -- (Παιδαγωγικές Μελέτες και 'Ερευνες ; 7). -- Γλ.: GRE
       4455 ; 5451
 

    301.1 ΤΡΙ
       Εκπαίδευση - Κοινωνία και Παραγωγικές Δυνάμεις : Μια διαλεκτική
    σχέση / Τρικοιλής, Σακελλάρης Ν. -- Αθήνα : Εκδόσεις Δημ Ν. Παπαδήμα,
    1987. -- 127σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       3170
 

    301.1 ΤΡΙ
       Η γυναίκα και η θέση της στην κοινωνία όπως παρουσιάζεται μέσα απ'
    τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α' Γυμνασίου /
    Τριανταφυλλίδου, Φωτεινή. -- 8σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φωτοτυπημένη,
    χειρόγραφη μελέτη μαθήτριας της Γ' Λυκείου
       2495
 

    301.1 ΤΣΟ
       Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών
    μηχανισμών στην Ελλάδα (1830 - 1922) / Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. -- 6η.
    -- Αθήνα : Θεμέλιο, 1992 c. -- 653σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4406
 

    301.1 ΦΡΑ
       Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης : Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα
    στο σχολείο / Φραγκουδάκη, 'Αννα. -- Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 1985.
    -- 560σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       5536
 

    301.1 ΧΟΥ
       Η πολιτική της παιδείας : Συλλογή κειμένων πάνω στο εκπαιδευτικό
    σύστημα / Χόυλς, Μάρτιν (220) ; Σύρρου, Κάτια (730). -- Αθήνα :
    Θεωρία, 1981. -- 190σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       766 ; 3441
 

    301.1 ΧΡΙ
       Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης / Χριστομάνος, Κωνσταντίνος. --
    Θεσσαλονίκη : Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
    Θεσσαλονίκης, 1995. -- 1 τ. 112σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       5166

301.2 BOT
       Ο Καρλ Μαρξ σε θέματα κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας / Bottomore, T
    B. ; Rubel, M. -- Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση. -- 243σ, 26εκ. -- Γλ.:
    GRE
       4417
 

    301.2 ΚΙΤ
       Οι 'Ελληνες / Kitto, Η ; Λάμψας, Ιω. -- 2η. -- Αθήνα : Η Δαμασκός,
    1968. -- 303σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       4337
 

    301.2 ΚΥΡ
       Παθολογία του λόγου / Κυριαζόπουλος, Σ. -- Θεσσαλονίκη : Πουρναράς
    Π., 1974 c. -- 179σ, 19εκ. -- Γλ.: GRE
       756
 

    301.2 ΞΗΡ
       Επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα / Ξηροτύρης, Ιωάννης. -- Θεσσαλονίκη 
    : [χ.ο.], 1965. -- 242σ, 25εκ. -- Γλ.: GRE
       735
 

    301.2 ΞΗΡ
       Η αγωγή ως κοινωνική λειτουργία στον Πλάτωνα με σύγχρονο νόημα /
    Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1984. -- 24σ, 24εκ. --
    Γλ.: GRE
       747
 

    301.2 ΞΗΡ
       Η κοινωνιολογική σκέψη και ο Πλάτων / Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. --
    ανάτ. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1969. -- 90σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE. --
    Ανάτυπο: "Επιστημονική Επετηρίδα Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής
    Θεσσαλονίκης"
       736
 

    301.2 ΞΗΡ
       Η πορεία του εγώ προς το εσύ / Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. -- ανάτ. --
    Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1973. -- 171σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       749

301.3 ΒΑΣ
       Λεξικό Επιστημών του Ανθρώπου / Βασιλείου, Θανάσης ; Σταματάκης,
    Νικηφόρος. -- Αθήνα : Gutenberg, 1992. -- 458σ, 24εκ, εικ. -- (Αρχείο
    Θεωρητικής Παιδείας ; 1). -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-010-326-7
       4351
 

    301.3 ΔΗΜ
       Λεξικό όρων επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης / Δημητρίου,
    Σωτήρης. -- Αθήνα : Καστανιώτης, 1980. -- 2 τ. 283σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       116.1
 

    301.3 ΤΣΑ
       Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας / Τσαούσης, Δ Γ. -- 3η ανατύπωση. --
    Αθήνα : Gutenberg, 1989. -- 390σ, 21εκ. -- (Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη 
    ; 11). -- Γλ.: GRE
       4231

301.4 ΞΗΡ
       Αγροτική κοινωνιολογία / Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. -- Θεσσαλονίκη :
    [χ.ο.], 1973. -- 145σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       748
301.9 ΤΙΜ
       Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών / Timasheff, N S. ; Theodorson, G
    A. ; Τσαούσης, Δ Γ. (730). -- 623σ, 21εκ. -- (Κοινωνιολογική
    Βιβλιοθήκη). -- Γλ.: GRE
       4280
302 ΞΗΡ
       Γενεές και αντιθέσεις / Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. -- ανάτ. --
    Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970. -- 163σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE. -- Ανάτυπο: Επιστημονική Επετηρίς Ανωτάτης
    Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης 1969 - 1970
       734
 

    302 ΞΗΡ
       Μάνα και αγωγή / Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. -- 2η έκδοση. -- Θεσσαλονίκη
    : [χ.ο.], 1963. -- 111σ, 22εκ. -- Γλ.: GRE
       754
 

    302 ΠΑΠ
       Διαπροσωπική μάθηση και περιορισμός της διαπροσωπικής γνωστικής
    σύγκρουσης : Πειραματική 'Ερευνα / Παπαδοπούλου, Δήμητρα. --
    Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1981. -- 176σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       115
 

    302 ΤΙΤ
       Ηθική και Πολιτική / Τιταρένκο, Α. -- Αθήνα : Σύγχρονη Εποχή, 1973.
    -- 243σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2691
 

    302 ΦΙΛ
       Κοινωνικά Συστήματα : Ι. Ο ασιατικός τρόπος παραγωγής και οι
    νομάδες ΙΙ. Η πόλη - κράτος     ΙΙΙ. Το φεουδαρχικό σύστημα ΙV.
    Διαδικασία μετάβασης και καπιταλιστική ολοκλήρωση / Φίλιας, Βασίλης.
    -- Αθήνα : Α. Λιβάνης - "Νέα Σύνορα", 1978. -- 1 τ. 149σ, 21εκ. -- Γλ.
    : GRE
       4241
 

    302 ΦΙΛ
       Κοινωνικά Συστήματα : I. Ιδεολογικοπολιτικές απόψεις της
    καπιταλιστικής ανέλιξης ΙΙ. Ουτοπιστές σοσιαλιστές και Καρλ Μαρξ /
    Φίλιας, Βασίλης. -- Αθήνα : Α. Λιβάνης - "Νέα Σύνορα". -- 2 τ. 160σ,
    21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-236-215-4
       4784

303 ΚΑΛ
       Στοχασμοί επί της κοινωνικής εξελίξεως / Καλούτσης, Γεώργιος Ι. --
    Αθήνα : [χ.ο.], 1964. -- 96σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       1969
 

    303 ΛΗΜ
       Μιλιταρισμός και αντιμιλιταρισμός / Λήμπκνεχτ, Καρλ. -- Αθήνα :
    Παρουσία, 1983. -- 239σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       769
 

    303 ΜΠΕ
       Για την κοινωνική ανισότητα / Μπερντιάεφ, Νικολάι. -- Θεσσαλονίκη :
    Πουρναράς Π., 1984. -- 384σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       41
 

    303 ΦΙΛ
       Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα / Φίλιας, Βασίλης. -- Αθήνα :
    Gutenberg, 1991. -- 191σ, 21εκ. -- (Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη ; 14).
    -- Γλ.: GRE
       4783
 

    303 ΦΙΛ
       Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις / Φίλιας, Βασίλης. -- 5η. -- Αθήνα :
    Σύγχρονη Εποχή, 1986. -- 340σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2022

305 MIL
       Οι χαρτογιακάδες : Η νέα μεσαία αμερικανικη τάξη / Mills, C (030) ;
    Σοφιανού, Φ Ρ. (730). -- Αθήνα : Εκδοτική Εταιρεία Κάλβος, 1970. --
    536σ, 20 εκ. -- Γλ.: GRE
       1493
 

    305 ΓΕΡ
       Η κοινωνικοποίηση των τσιγγάνων του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης και
    η κουλτούρα τους / Γεριτσίδου, Ερριέττα Α. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.],
    1986. -- 79σ, ΕΙΚ., 21ΕΚ. -- Γλ.: GRE
       1468 ; 1470
 

    305 ΜΠΑ
       Κοινωνική - Γλωσσική Διαφοροποίηση και Σχολική Επίδοση / Μπασλής,
    Ι. Ν. -- Αθήνα : Νέα Παιδεία, 1988. -- 179σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4224
 

    305 ΠΑΠ
       Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός = Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος : Ιστορική,
    κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη / Παπαδημητρίου, Ζήσης Δ. -- Αθήνα 
    : Ελληνικά Γράμματα, 2000. -- 368σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-393-120-9
       5593
 

    305 ΣΤΑ
       Η γυναίκα στο χθές και στο σήμερα / Στάμου, Λελούδα. -- φωτοτυπ. --
    7σ, 30εκ. -- Γλ.: GRE. -- Φωτοτυπημένη χειρόγραφη εργασία μαθήτριας
    της Λυκείου
       2490
 

    305 ΤΡΟ
       Γυναίκες και Οικογένεια / Τρότσκυ, Λέον ; Λαμπροπούλου, Βούλα
    (730). -- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1985. --
    83σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2045

305.1 ΡΗΝ
       Σεξισμός και επιστήμη / Ρηντ, Εβελυν ; Γκανα, Νέλλη - 'Ολγα (730).
    -- Αθήνα : Θεωρία, 1981. -- 237σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       772
 

    305.1 ΡΟΟ
       Πέρα από τον κατακερματισμό : Φεμινισμός και η οικοδόμηση του
    σοσιαλισμού / Ρόουμποθαμ, Σίλα ; Γουέινραιτ, Χίλαρυ ; Σήγκαλ, Λυν. --
    Αθήνα : Θεωρία, 1983. -- 227σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       768
 

    305.1 ΣΦΗ
       Η σοσιαλιστική επανάσταση και ο αγώνας για την απελευθέρωση των
    γυναικών. / Σφήκα, Εύη (730). -- Αθήνα : Θεωρία, 1982. -- 113σ, 21εκ.
    -- Γλ.: GRE
       773

306 BUR
       Μυθιστόρημα και κοινωνία : Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία / Burgum, Edwin B.
    -- Αθήνα : Θεωρία, 1982. -- 183σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       767
 

    306 ΑΓΡ
       Πολιτιστικές αναδιπλώσεις / Αγραφιώτης, Δημοσθένης. -- Αθήνα :
    Θεωρία, 1983. -- 153σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       775
 

    306 ΑΝΔ
       Ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός / Ανδρεάδης, Γιάγκος (220) ; Ροδάκης,
    Περικλής (220) ; Σταμούλης, Δημήτρης (220) ; Χαραλαμπίδης, Μιχάλης
    (220) ; Ιστικοπούλου, Λήδα (730) ; Διεθνής 'Ενωση για τα Δικαιώματα
    και την Απελευθέρωση των Λαών (400). -- 2η. -- Ηρόδοτος, 1987. --
    288σ, 18εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-7290-01-1
       3629
 

    306 ΒΑΙ
       Σημειώσεις για την πολιτιστική ζωή στο Βιετνάμ / Βάις, Πέτερ ;
    Καμπουρίδης, Σταύρος (730). -- Αθήνα : Θεωρία, 1982. -- 186σ, 21εκ. --
    Γλ.: GRE
       765
 

    306 ΓΙΑ
       Αιτιακή εξήγηση και κοινωνική ερμηνεία των τεχνών στον DAVID HUME /
    Γιανναράκη, Θεόπη ; Παρισακη, Θεόπη. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο
    Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979. -- 265σ.,24εκ. -- (Επιστημονική
    Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής ; 26). -- Γλ.: GRE
       858
 

    306 ΓΙΑ
       Το κριτήριο του γούστου / Hume, David ; Παρισάκη, Θεόπη (730) ;
    Γιανναράκη, Θεόπη (730). -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1974. -- 76σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       866
 

    306 ΓΚΡ
       Για ένα φτωχό θέατρο / Γκροτόφσκι, Γιέρζι. -- 2η. -- Αθήνα :
    Θεωρία, 1982 2η έκδοση. -- 251σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       763
 

    306 ΔΗΜ
       'Ενας χρόνος ένα βλέμμα = Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
    Ευρώπης 1997 - Οι στιγμές και οι διάρκειες / Δήμου, 'Ακης. --
    Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -
    Θεσσαλονίκη '97, 1997. -- 96σ, 22εκ. -- Γλ.: GRE
       5180
 

    306 ΛΥΚ
       Οικογενεικός κύκλος / Λυκιαρδοπούλου, Κλαίρη. -- Αθήνα : Μέγας
    Σείριος, 1999. -- 206σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-7350-17-0
       4861
 

    306 ΜΠΟ
       Το θέατρο του καταπιεσμένου / Μποαλ, Αουγκούστο. -- Αθήνα : Θεωρία,
    1981. -- 231σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       761
 

    306 ΟΥΣ
       Συνοπτική θεωρία και ιστορία του πολιτισμού / Ουσκατέσκου, Χόρχε.
    -- Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρης, 1986. -- 376σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4247
 

    306 ΤΡΟ
       Λογοτεχνία και επανάσταση / Τρότσκι, Λέον. -- Αθήνα : Θεωρία, 1982.
    -- 269σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       762
 

    306 ΤΣΙ
       Οι κλασσικοί του μαρξισμού για την αρχαία Ελλάδα / Τσιμπουκίδης,
    Δημήτρης. -- Αθήνα : Gutenberg, 1984. -- 149σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4204

311 ΤΣΑ
       Κοινωνική Δημογραφία / Τσαούσης, Δ Γ. -- 221σ, 21εκ. --
    (Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη ; 15). -- Γλ.: GRE
       4229
320.1 ΝΕΟ
       Οι νέοι και η Πολιτική : Κείμενα πολιτικής φιλοσοφίας / Κούτρας,
    Δημήτριος Ν. (220). -- Αθήνα : τυπωθήτω, 1998. -- 270σ, 24εκ. -- Γλ.:
    GRE. -- ISBN 960-7643-73-9
       4911
320.2 SIN
       Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως / Sinclair, T A. -- Αθήνα :
    Εκδόσεις Παπαζήση, 1969. -- 440σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       4400
 

    320.2 ΔΑΜ
       Πολιτικοί παράμετροι. Η τρομοκρατία ως νέα ομιλία / Δαμβουνέλη,
    Ελένη. -- Αθήνα : [χ.ο.], 1986. -- 40σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2272
 

    320.2 ΚΑΝ
       Για ένα μετασοσιαλιστικό κίνημα / Κανελλόπουλος, Θανάσης. -- Αθήνα 
    : [χ.ο.]. -- 123σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       776
 

    320.2 ΜΑΚ
       Ο Ηγεμόνας / Μακιαβέλλι, Νικολο. -- Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Βάνιας,
    1991. -- 202σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-288-006-6
       3848
 

    320.2 ΜΑΡ
       Μέτρια και μικρά : Περιοδικά και εφήμερα / Μαρωνίτης, Δ Ν. -- 2η.
    -- Κέδρος, 1987. -- 253σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-04-0276-0
       3674
 

    320.2 ΞΗΡ
       Είμαστε υπανάπτυκτοι; / Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. -- ανάτ. --
    Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1966. -- 40σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       737
 

    320.2 ΣΕΡ
       Τί πρέπει να ξέρει κάθε επαναστάτης / Σερζ, Βίκτωρ. -- Αθήνα :
    Θεωρία, 1982. -- 168σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       783
 

    320.2 ΣΠΙ
       Πολιτική Πραγματεία / Σπινόζα, Μπαρούχ ; Στυλιανού, Α. Ι. -- 2η. --
    Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 1997. -- 296σ, 19εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-360-689-8
       4895
 

    320.2 ΤΣΑ
       Ο σύγχρονος κόσμος / Τσάτσος, Κωνσταντίνος. -- 2η. -- Αθήνα : Οι
    εκδόσεις των Φίλων, 1988. -- 203σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       3610

321 ΑΜΕ
       An Outline of American Government. -- Αμερική : United States
    Information Agency, 1989. -- 128σ, 21εκ. -- Γλ.: ENG
       4635
 

    321 ΑΜΕ
       An Outline of American Government. -- Αμερική : United States
    Information Agency. -- 112σ, 21εκ. -- Γλ.: ENG
       3641 ; 4644
 

    321 ΑΝΑ
       Εισαγωγή στην Ιστορία των Σύγχρονων Πολιτικών Θεσμών της Ευρώπης /
    Αναστασιάδης, Γιώργος (220). -- Θεσσαλονίκη : University Studio Press,
    1985. -- 135σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       5152
 

    321 ΒΛΑ
       Πολιτικές κοινωνίες στον 'Ομηρο / Βλάχος, Γεώργιος Κ. -- Αθήνα :
    Μορφωτικό 'Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985. -- 354σ, 22εκ. -- Γλ.: GRE
       4304
 

    321 ΜΠΑ
       Θα συνεχίσω το δρόμο μου / Μπαρώ, Ρούντολφ. -- Αθήνα : Θεωρία,
    1982. -- 148σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       784
 

    321 ΝΑΚ
       Το πολιτειακό καθεστώς της Ελλάδος επί 'Οθωνος μέχρι του
    Συντάγματος του 1844 : Εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της επαναστάσεως
    του 1821 εις την απόλυτον μοναρχίαν / Νάκος, Γεώργιος Π. -- ανάτ. --
    Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1974. -- 274σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE. -- Ανάτυπο: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών
    και Οικονομικών Επιστ. τ.17, παρ.1
       261
 

    321 ΝΤΕ
       Η δημοκρατία στην Αμερική / Ντε Τοκ, Αλεξις ; Καζαντζή, Βασ. Λ.
    (730). -- Αθήνα : Εκδόσεις Α.Καραβια, 1987. -- 316σ, 23εκ. -- Γλ.: GRE
       4634
 

    321 ΠΛΑ
       Φιλελευθερισμός και θεωρία της Δημοκρατίας = Η έννοια της
    ελευθερίας στην πολιτική σκέψη του Joseph Priestley / Πλαγγέσης,
    Γιάννης. -- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1994. -- 128σ, 21εκ. -- Γλ.:
    GRE. -- ISBN 960-260-808-4
       5121
 

    321 ΤΟΥ
       Η θεωρητική θεμελίωση της δημοκρατίας στην κλασσική Ελλάδα /
    Τουλουμάκος, Ιωάννης Σ. -- Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 1979. -- 370σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE
       4426
 

    321 ΤΣΕ
       Για την αταξική κοινωνία : Δεδομένα και Αναγκαία / Τσεκούρας,
    Γιάννης. -- [χ.ο.], 1973. -- 91σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       3395

324 ΜΑΝ
       Ο χαρακτηρισμός του πολιτεύματος και οι σχέσεις προέδρου της
    δημοκρατίας και πρωθυπουργού / Μανιτάκης, Αντώνης. -- ανάτ. -- [χ.ο.],
    1982. -- 36σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE. -- Ανάτυπο από το περιοδικό "Το
    Σύνταγμα", τ.8, 1982
       5312
327.1 ΕΥΡ
       Η Συνθήκη του Μάαστριχτ : Ευρωπαϊκή 'Ενωση. -- Αθήνα : Επιτροπή
    Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα. -- 64σ, 28εκ. -- Γλ.: GRE
       4599

    327.1 ΑΝΔ
       Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση : Η εξέλιξη της περιφερειακής
    πολιτικής από τη συνθήκη της Ρώμης έως το MAASTRICHT / Ανδρικοπούλου,
    Ελένη. -- Αθήνα : Θεμέλιο, 1995. -- 512σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    960-310-197-4
       5881

328 ΥΠΕ
       Οδηγίες για τη διενέργεια των εκλογών / Υπουργείο Εσωτερικών (400).
    -- Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο, 1986. -- 124σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       4789
330.2 ΕΥΔ
       Οικονομική σταθεροποίηση και ανάπτυξη / Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι. --
    Θεσσαλονίκη : Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
    Θεσσαλονίκης, 1996. -- 324σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       5022
 

    330.2 ΤΣΕ
       5 άρθρα που ο αυτοαποκαλούμενος δημοκρατικός τύπος δεν ...
    "μπόρεσε" να δημοσιεύσει! / Τσεκούρας, Γιάννης. -- Αθήνα : Gutenberg,
    1983. -- 113σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       3405

330.5 ΑΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1967. -- 14-β' τ. 528σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       293
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών /
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983. -- 21-α' τ. 624σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       4788
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών /
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983. -- 21-β' τ. 405σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       251
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονικη Επετηρίδα Σχολής των Νομικών και Οικονομικών επιστημών
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966. -- 14-α' τ. 621σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       245
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών /
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1974. -- 16-α' τ. 243σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       249
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976. -- 9 τ. 1047σ, 24εκ. --
    Γλ.: GRE
       295
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968 1968-1972 ; Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968 1968-1972. -- 10-α' τ.
    746σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       294
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966. -- 12-α' τ. 654σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       290
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1967. -- 12-β' τ. 565σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       291
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968. -- 12-γ' τ. 675σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       366
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονικη Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1969. -- 12-δ' τ. 768σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       368
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- θΕΣΣΑΛΟΝΚΗ :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1969. -- 12-ε' τ. 810σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       367
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970 1970-1971. -- 12-στ τ.
    511σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       369
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 1966-1969. -- 13-α' τ.
    784σ, 24 εκ. -- Γλ.: GRE
       365
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονικη Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 1966 - 1969. -- 13-β' τ.
    1514σ, 23εκ. -- Γλ.: GRE
       292
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονικη Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1969. -- 14-γ' τ. 792σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       246
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968 1968-1974. -- 15-α' τ.
    977σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       247
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968 1968-1974. -- 15-β' τ.
    668σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       248
 

    330.5 ΕΠΙ
       Επιστημονική Επετηρίς Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
    / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (400). -- Θεσσαλονίκη :
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980. -- 17 τ. 610σ, 24εκ. --
    Γλ.: GRE
       250

330.9 CLO
       Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία : Η οικονομική ανάπτυξη του δυτικού
    πολιτισμού / Clough, Shepard B. ; Rapp, Richard. -- Αθήνα : Εκδόσεις
    Παπαζήση, 1979. -- 1-2 τ. 300σ,708σ, εικ., 24εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN
    0-07-011393-9
       5195 ; 5659
 

    330.9 ΒΑΚ
       Οικονομικη λειτουργία του Μακεδονικού και Θρακικού χώρου στα μέσα
    του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου / Βακαλόπουλος,
    Κωνσταντίνος Α. -- Θεσσαλονίκη : Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 1980. --
    215σ, 24εκ. -- (Μακεδονική Βιβλιοθήκη ; 54). -- Γλ.: GRE
       3967
 

    330.9 ΒΟΥ
       Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την τουρκοκρατίαν /
    Βουραζέλη, Ελένη ; Μαρινάκου, Ελένη. -- Θεσσαλονίκη : Εταιρία
    Μακεδονικών Σπουδών, 1950. -- 201σ, 24εκ. -- (Επιστημονικαί
    Πραγματείαι - Σειρά Φιλολογική και Θεολογική ; 7). -- Γλ.: GRE
       4018
 

    330.9 ΜΠΟ
       Η βιοτεχνία εις την περιοχήν Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετίαν
    1957-1966 / Μποκοβος, Παναγιώτης. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1969. --
    270σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       2553

331 ΜΑΝ
       Τα αδιέξοδα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού / Μανιδάκη, Ρέα. --
    Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970. -- 143σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE
       258
 

    331 ΤΣΕ
       Technologisch bedingte straukturwandlungen einer wachsenden
    wirtschaft / Τσεκούρας, Γιάννης. -- Ανάτυπο. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.],
    1976. -- 192σ, 24εκ. -- Γλ.: GER. -- Ανάτυπο: Επιστημονική Επετηρίδα
    της Α.Β.Σ.Θ., Ε' τόμος.
       3403
 

    331 ΤΣΕ
       Διαρθρωτική ανάλυση του βιομηχανικού τομέα της ελληνικής οικονομίας
    / Τσεκούρας, Γιάννης. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1979. -- 53σ, 21εκ. --
    Γλ.: GRE
       3397
 

    331 ΤΣΕ
       Μερικές νεώτερες εξελίξεις της θεωρίας της απασχολήσεως /
    Τσεκούρας, Γιάννης. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1979. -- 37σ, 21εκ. --
    Γλ.: GRE
       3398

331.1 ΓΕΩ
       Ναυτιλιακή οικονομική και πολιτική / Γεωργαντόπουλος, Ελευθέριος.
    -- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1964. -- 1 τ. 416σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE
       2417
 

    331.1 ΓΕΩ
       Ναυτιλιακή οικονομική και πολιτική / Γεωργαντόπουλος, Ελευθέριος.
    -- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1984. -- 2 τ. 180σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE
       2471

332 ΜΑΥ
       Η αγορά ευρωδολλαρίων και γενικότερον ευρωνομισμάτων / Μαυροδόντης,
    Θωμάς Χ. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
    1975. -- 239σ, 24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και
    Οικονομικών Επιστημών ; 17/3). -- Γλ.: GRE
       2566
 

    332 ΜΠΑ
       Εμπειρική διερεύνηση της αποταμιευτικής συμπεριφοράς και της
    ζήτησης καταθέσεων από τους ιδιώτες / Μπαλτάς, Ν Κ. ; Δρούγκας, Β Τ.
    -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1980. -- 128σ, 24εκ. -- (Μελέτες
    για την Αγροτική Οικονομία ; 9). -- Γλ.: GRE
       102
 

    332 ΡΑΦ
       Θεωρία και πολιτική του χρήματος : Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις /
    Ράφτη, Τριαντάφυλλος Ε. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1976. -- 1 τ. 157σ,
    24εκ. -- Γλ.: GRE
       2695
 

    332 ΤΣΕ
       Σύγκριση της αγοραστικής δύναμης του 'Ελληνα και του Ελβετού /
    Τσεκούρας, Γιάννης. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1984. -- 19σ, 24εκ. --
    Γλ.: GRE
       3400

333 ΒΑΚ
       Η βραχυπρόθεσμη τραπεζική δανειοδότηση της φυτικής παραγωγής
    (Περίοδος 1978/79) / Βακάκης, Χριστόδουλος ; Σκυφτούλη, Χρυσούλα. --
    Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1983. -- 405σ, 24εκ. -- (Σειρά
    Ειδικών Μελετών ; 3). -- Γλ.: GRE
       90
 

    333 ΒΑΦ
       Στατιστική ανάλυση και βραχυχρόνιες προβλέψεις τιμών παραγωγού για
    το σιτάρι, τον αραβόσιτο και τις πατάτες στην ΕΟΚ των 10 / Βαφειάδης,
    Γιώργος. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1985. -- 152σ, 24εκ. --
    (Μελέτες για την Αγροτική Οικονομία ; 19). -- Γλ.: GRE
       97
 

    333 ΔΑΜ
       Σύγκριση εισοδημάτων και αποτελεσματικότητας της φυτικής παραγωγής
    στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ : Μιά Πρώτη Εκτίμηση / Δαμιανός, Δ 
    ; Ντούσια, Γ ; Σγουράκη, Ε. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1983.
    -- 353σ, 24εκ. -- (Σειρά Ειδικών Μελετών ; 5). -- Γλ.: GRE
       91
 

    333 ΖΩΓ
       Ιστορία Ελληνικής Γεωργίας / Ζωγράφος, Δημήτριος. -- 2η. -- Αθήνα :
    Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1983. -- 1-3 τ. 708σ/342σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       108.1 ; 108.2
 

    333 ΚΑΡ
       Οικονομικές μεταμορφώσεις της αγροτικής Ελλάδας : Ιστορικοί Σταθμοί
    1453 - 1917 / Καραποστόλης, Β. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος,
    1981. -- 53σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       94
 

    333 ΚΑΡ
       Πρότυπα κατανάλωσης στην ελληνική ύπαιθρο / Καραποστόλης, Βασίλης.
    -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1979. -- 183σ, 24εκ. -- (Μελέτες
    για την Αγροτική Οικονομία ; 8). -- Γλ.: GRE
       101
 

    333 ΜΕΛ
       Τα αγροτικά ημερομίσθια και η απασχόληση στη γεωργία / Μελάς,
    Γεώργιος Κ. ; Ντελης, Δημήτριος Ι. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα
    Ελλάδος, 1981. -- 228σ, 24εκ. -- (Μελέτες για την Αγροτική Οικονομία ;
    11). -- Γλ.: GRE
       104
 

    333 ΜΗΛ
       Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, στην Ε.Ο.Κ. (Ιταλία) και στις υπό
    ένταξη στην κοινότητα χώρες / Μηλιάκος, Δημ. Ι. -- Αθήνα : Αγροτική
    Τράπεζα Ελλάδος, 1980. -- 146σ, 24εκ. -- (Μελέτες για την Αγροτική
    Οικονομία ; 10). -- Γλ.: GRE
       103
 

    333 ΜΠΑ
       Χρηματοδότηση επενδύσεων του αγροτικού τομέα / Μπαλτάς, Νικ. Κ. --
    Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1984. -- 142σ, 24εκ. -- (Μελέτες για
    την Αγροτική Οικονομία ; 15). -- Γλ.: GRE
       106
 

    333 ΜΥΛ
       Θέματα Αγροτικής Πολιτικής / Μυλωνάκη, Δανάη. -- Αθήνα : Αγροτική
    Τράπεζα Ελλάδος, 1981. -- 100σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       89
 

    333 ΟΙΚ
       Αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων στη γεωργία / Οικονόμου, Δημήτρης
    ; Σταματούκος, Γιώργος. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1984. --
    378σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       95
 

    333 ΠΑΠ
       Μελέτη αξιοποιήσεως της ακίνητης περιουσίας της ΑΤΕ (Περίοδος 1983
    /84) / Παπαδημητρόπουλος, Γ ; Πατσαδέλης, Γ ; Ρίτσος, Χ ; Σερμπίνης,
    Π. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1984. -- 290σ, 24εκ. -- (Σειρά
    Ειδικών Μελετών ; 4). -- Γλ.: GRE
       92
 

    333 ΣΑΚ
       Αποταμιευτική συμπεριφορά των αγροτικών νοικοκυριών στην Ελλάδα /
    Σακελλής, Μιχ. Γ. -- Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1985. -- 228σ,
    24εκ. -- (Μελέτες για την Αγροτική Οικονομία ; 18). -- Γλ.: GRE
       96
 

    333 ΦΑΚ
       Σημειώσεις αγροτικής οικονομικής / Φακιολάς, Ροσ. Σ. -- Αθήνα :
    Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1984. -- 57σ, 24εκ. -- Γλ.:
    GRE
       2323

335 ΜΑΝ
       Μαρξιστική πραγματεία της οικονομίας / Μάντελ, 'Ερνεστ. -- Αθήνα :
    Θεωρία, 1982. -- Γ' τ. 318σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       774
336 ΑΝΑ
       1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας : Πρακτικά
    Προσυνεδρίου / Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας (400). --
    Θεσσαλονίκη : Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, 1988. --
    614σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       4888
 

    336 ΓΕΩ
       Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία / Γεωργακόπουλος, Θ ; Λιάνος, Θ ;
    Μπένος, Θ ; Τσεκούρας, Γ ; Χατζηπροκοπίου, Μ ; Χρήστου, Γ. -- Αθήνα :
    Gutenberg, 1982. -- 512σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       3406
 

    336 ΚΑΡ
       Θεωρία Διανομής του Εθνικού Εισοδήματος / Καραντώνης, Ηλίας. --
    Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1985. -- 135σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       5212
 

    336 ΤΣΕ
       Η αναγκαιότητα του δημοσιονομικού εξισωτισμού ως μέσου της
    οικονομικής πολιτικής στο αποκεντρωτικό κράτος / Τσεκούρας, Γιάννης.
    -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1985. -- 154σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       3401
 

    336 ΤΣΙ
       Εναλλακτικαί δυνατότητες ενσωματώσεως μιας δυιστικής οικονομίας /
    Τσιοβαρίδου, Θεανώ. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
    Θεσσαλονίκης, 1974. -- 129σ, 24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής
    Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ; 16/6). -- Γλ.: GRE
       264

337 AME
       American Economy / Mc Can, Robert ; Perlman, Mark. -- United States
    Information Agency, 1992. -- 212σ, 21εκ. -- Γλ.: ANG
       4636
 

    337 UNI
       An outline of american economics / Mc Can, Robert ; Perlman, Mark.
    -- United States Information Agency. -- 143σ, 21εκ. -- Γλ.: ANG
       3640
 

    337 ΚΑΡ
       Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις : Η καθαρή θεωρία του διεθνούς
    εμπορίου με ειδική αναφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες / Καραντώνης,
    Ηλίας. -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1992. -- 1
    τ. 424σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-197-4
       5215
 

    337 ΚΙΡ
       Ηνωμένες πολιτείες και δυτική ευρώπη / Κιρζανόφ, Αλεξάντρ. -- Αθήνα
    : Σύγχρονη Εποχή, 1974. -- 390σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       1693
 

    337 ΣΟΦ
       Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, το κύκνειο άσμα του καπιταλισμού /
    Θεόδοτος, Σοφοκλής. -- Αθήνα : [χ.ο.], 1984. -- 133σ, 21εκ. -- Γλ.:
    GRE
       1692

338 ΜΑΥ
       Η παραγωγικότης από τεχνικοοικονομικής απόψεως : Παράγοντες -
    Συνέπειαι - Μετρήσεις / Μαυράκης, Παναγιώτης. -- Αθήνα : [χ.ο.], 1968.
    -- 135σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       2585
339 ΑΡΓ
       Περιφερειακή οικονομική μεγέθυνση υπό καθεστώς αβεβαιότητας /
    Αργύρης, Αθανάσιος. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1978. -- 196σ, 24εκ. --
    Γλ.: GRE
       2694
 

    339 ΡΑΦ
       Θεωρητικά προβλήματα ισορροπίας της ανοικτής οικονομίας / Ράφτης,
    Τριαντάφυλλος Ε. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1973. -- 266σ, 24εκ. -- Γλ.:
    GRE
       2732
 

    339 ΤΣΕ
       Εισαγωγή στη θεωρία της οικονομικής μεγεθύνσεως / Τσεκούρας,
    Γιάννης Γ. -- Αθήνα : Gutenberg, 1980. -- 1 τ. 207σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       3407

340.1 VEC
       Η δικαιοσύνη / Vecchio, Giorgio. -- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεως
    Σχολικών Βιβλίων, 1961. -- 283σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       475
 

    340.1 ΝΙΚ
       Αι περί πολιτείας και δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού /
    Νικολάου, Θεόδωρος. -- Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1989.
    -- 155σ, 24εκ. -- (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται ; 13). -- Γλ.: GRE
       3464

341 ΚΟΥ
       Περί της περιφεριακής μορφής οργανώσεως της διεθνούς κοινωνίας /
    Κούφα, Καλλιόπη. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1975. -- 173σ, 24εκ. -- Γλ.:
    GRE
       2591
 

    341 ΣΚΑ
       Ο πρόεδρος Γούδροου Ουϊλσον και η Κοινωνία των Εθνών / Σκαλτσάς,
    Κωνσταντίνος. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1968. -- 191σ, 24εκ. -- Γλ.:
    GRE
       2588

342 ΤΑΧ
       Σύγχρονοι τάσεις της αρχής της νομιμότητας εις το διοικητικόν
    δίκαιον / Τάχος, Αναστάσιος. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο
    Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1973. -- 242σ, 24εκ. -- (Επιστημονική
    Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ; 16/2). -- Γλ.:
    GRE
       253
343 ΘΕΟ
       Η αρχή του δυαδισμού της δικαιοσύνης / Κοντογιωργά, Δήμητρα ;
    Θεοχαροπούλου, Δήμητρα. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
    Θεσσαλονίκης, 1973. -- 237σ, 24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής
    Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ; 16/4). -- Γλ.: GRE
       252
343.2 ΕΜΠ
       Η έννοια του φορολογικού αδικήματος / Εμπορίδου, Χρυσάνθη. --
    Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963. -- 135σ,
    24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών
    Επιστημών). -- Γλ.: GRE
       257
343.3 ΑΝΤ
       'Αδεια καταθέσεως ή χρήσεως σήματος : Ερμηνεία άρθρου 16 ν.3205
    /1955 / Αντωνόπουλος, Βασίλειος Γ. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο
    Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1981. -- 369σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       255
 

    343.3 ΚΙΑ
       Ιδιωτικό δίκαιο του διεθνούς εμπορίου / Κιάντος, Βασίλειος. --
    Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1987. -- 479σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       2250
 

    343.3 ΚΙΑ
       Ο θάνατος ομόρρυθμου συνεταίρου / Κάντος, Βασιλείου Δ. -- ανάτ. --
    Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970. -- 430σ,
    24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών
    Επιστημών ; 10). -- Γλ.: GRE
       2271
 

    343.3 ΠΟΥ
       Στοιχεία εμπορικού δικαίου : Γενικό εμπορικό δίκαιο των εταιριών,
    αξιόγραφα, πτωχευτικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο /
    Ευθυμιάτου, Αντωνία ; Πουλάκου, Αντωνία. -- Αθήνα-Κομοτηνή : Εκδόσεις
    Αντ. Σάκκουλα, 1983. -- 309σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       2449

343.5 ΚΙΑ
       Ασφαλιστικό δίκαιο / Κιάντος, Βασίλειος Δ. -- Θεσσαλονίκη :
    Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1984. -- 175σ., 24εκ. -- Γλ.: GRE
       2257
344.1 ΒΑΒ
       Κτήσις κυριότητος κινητών πραγμάτων παρά μη κυρίου και προστασία
    αυτής / Βαβούσκος, Κωνστ. Α. -- Θεσσαλονίκη : Εταιρία Μακεδονικών
    Σπουδών, 1956. -- 152σ, 24εκ. -- (Επιστημονικαί Πραγματίαι, Σειρά
    Νομική και Οικονομική ; 5). -- Γλ.: GRE
       4055
 

    344.1 ΓΥΙ
       Η κοινωνία δικαιώματος κατά τον αστικόν κώδικα / Γυιόκας,
    Παναγιώτης Κ. -- Θεσσαλονίκη : Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 1949. --
    102σ, 24εκ. -- (Επιστημονικαί Πραγματίαι, Σειρά Νομική και Οικονομική 
    ; 3). -- Γλ.: GRE
       4056
 

    344.1 ΝΑΛ
       Προστασία του ονόματος κατά τον αστικόν κώδικα : Συμβολή εις την
    ερμηνείαν του άρθρ. 58 Α.Κ. / Νάλτσας, Χριστόφορος Α. -- Θεσσαλονίκη :
    Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 1950. -- 107σ, 24εκ. -- (Επιστημονικαί
    Πραγματίαι, Σειρά Νομική και Οικονομική ; 4). -- Γλ.: GRE
       4054
 

    344.1 ΠΑΠ
       Η σύμβαση υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου / Παπαζήσης,
    Θεοφάνης. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
    1982. -- 250σ, 24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και
    Οικονομικών Επιστημών ; 10/3). -- Γλ.: GRE
       256
 

    344.1 ΤΑΜ
       Αστικός κώδιξ και μαθηματικός λογισμός / Ταμπάκης, Γεώργιος. --
    Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1971. -- 191σ,
    24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών
    Επιστημών ; 15/3). -- Γλ.: GRE
       259

344.3 BLA
       Το κοινοτικό δίκαιο της εργασίας : Πριν και μετά το Μάαστριχτ /
    Κουκιάδης, Ιωάννης ; Blanpain, Roger. -- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής,
    1993. -- 334σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-260-708-4
       4875
 

    344.3 ΚΑΡ
       Εργατικό Δίκαιο / Καρακατσάνης, Αλέξανδρος. -- Αθήνα : Οργανισμός
    Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1985. -- Β'-Ι τ. 176σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2156
 

    344.3 ΚΑΡ
       Εργατικό Δίκαιο / Καρακατσάνης, Αλέξανδρος. -- Αθήνα : Οργανισμός
    Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1984. -- Β'-ΙΙ τ. 281σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2155
 

    344.3 ΚΑΡ
       Εργατικό Δίκαιο : Ενημερωτικό Συμπλήρωμα / Καρακατσάνης,
    Αλέξανδρος. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
    1985. -- 61σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       2413

345 ΔΑΡ
       Ο Εμπρησμός / Δάρας, Ιωάννης. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1967. --
    225σ, 21εκ. -- (Δημοσιεύματα Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων
    Θεσσαλονίκης ; 37). -- Γλ.: GRE
       2551
 

    345 ΦΙΛ
       Η ποινική νομοθεσία κατά την εθνεγερσίαν / Φιλιππίδης, Τηλέμαχος.
    -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1974. --
    144σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       394

346.1 ΔΕΛ
       Τα δικαιώματα του ανθρώπου : Δυτικό Ιδεολόγημα ή Οικουμενικό 'Ηθος 
    / Δεληκωνσταντής, Κώστας. -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Αδελφών
    Κυριακίδη, 1995. -- 223σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE. -- ISBN 960-343-318-7
       5003 ; 5517
 

    346.1 ΔΙΚ
       Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος / UNESCO (400). -- Αθήνα : Εκδόσεις
    Μπεργαδή, 1970. -- 1/2 τ. 419σ, 28εκ. -- Γλ.: GRE
       71
 

    346.1 ΔΙΚ
       Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος / UNESCO (400). -- Αθήνα : Εκδόσεις
    Μπεργαδή, 1970. -- 2/2 τ. 395σ, 28εκ. -- Γλ.: GRE
       72
 

    346.1 ΕΔΑ
       Κανόνες για την προστασία των ανθρώπων από τα βασανιστήρια. --
    'Εκδοση της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Αμνηστίας. -- 34σ, 20εκ. --
    Γλ.: GRE
       2609
 

    346.1 ΚΑΤ
       Για μια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων / Κατσέλη, Λούκα Τ. (220)
    ; Πελαγίδης, Θεόδωρος Κ. (220). -- Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 1998 ; :
    ΙΝ.ΕΠ.ΠΟ.ΣΤ. ; : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. -- 287σ, 24εκ. -- Γλ.:
    GRE. -- ISBN 960-02-1224-6
       5580
 

    346.1 ΟΕΔΒ
       Κείμενα για τα δικαιώματα του ανθρώπου. : Τριάντα χρόνια από τη
    διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών. -- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως
    Διδακτικών Βιβλίων, 1978. -- 79σ, 19εκ. -- Γλ.: GRE
       1777

360 ΘΕΟ
       Η αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού / Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος.
    -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.], 1980. -- 248σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       4084
 

    360 ΠΑΡ
       Εμπειρίες και απόψεις των θετών γονέων για τον θεσμό της υιοθεσίας 
    / Παρασκευόπουλος, Ιωάννης. -- Θεσσαλονίκη : Πουρναράς Π., 1971. --
    128σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE
       757
 

    360 ΣΥΝ
       Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού / Υπουργείο
    Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (400). -- Αθήνα : Υπουργείο Εθνικής
    Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1985. -- 158σ, 21εκ. -- Γλ.: GRE. --  1-4
    Οκτωβρίου 1984
       133
 

    360 ΥΠΟ
       Εκτιμήσεις και προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα / Υπουργείο
    Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (400) ; Υπουργείο Εργασίας (400). --
    Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1983. -- 112σ, 24εκ.
    -- Γλ.: GRE
       4083
 

    360 ΦΑΤ
       Ψυχοκοινωνικά προβλήματα προσφύγων στην Κύπρο / Χαρίτου, Μ Μ. ;
    Συγκολλίτου, 'Εφη ; Βακάλη, Μ ; Μαρκουλής, Δ. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ο.],
    1981. -- 215σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       844

364 ΑΛΕ
       Οι διανοητικώς καθυστερημένοι εγκληματίες / Αλεξιάδης, Στέργιος Α.
    -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1971. --
    158σ, 24εκ. -- (Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οικονομικών
    Επιστημών ; 16/1). -- Γλ.: GRE
       260
368 ΚΑΤ
       Διεθνής κοινωνική ασφάλεια / Κατσιρέλη, 'Αννα Π. -- Αθήνα : [χ.ο.],
    1961. -- 174σ, 24εκ. -- Γλ.: GRE
       2557


* Το σύστημα ταξινόμησης της βιβλιοθήκης μας βασίστηκε στην 21η έκδοση του: 
"Dewey Decimal Classification and Relative Index"
©1996 OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Αρχή της σελίδας

Παρουσίαση:
Γ. Καραολάνης 
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης Βιβλιοθήκης 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης