Αθανάσιος Π.Λέγος

Κτηνίατρος

Κτηνιατρείο

Η νόσος του Lyme είναι κροτωνογενής ζωοανθρωπονόσος χρόνιας διαδρομής, με πολυσυστηματικές κλινικές εκδηλώσεις, οφειλόμενη σε σπειροχαίτες του γένους Βorrelia. Εχει παγκόσμια εξάπλωση και μεταδίδεται με κρότωνες του γένους Ιxodes. Αποθήκη του παθογόνου παράγοντα στη φύση είναι τα μικρά τρωκτικά, άλλα άγρια θηλαστικά και τα πτηνά. Στον άνθρωπο η κλινική εικόνα είναι αρκετά σαφής με παθογνωμονικό εύρημα στην οξεία φάση το Χρόνιο Μεταναστευτικό Ερύθημα. Στο σκύλο η κλινική εικόνα είναι ασαφής και προσομοιάζει με αυτή του ερυθηματώδους λύκου. Τυπικότερη εκδήλωση αυτού είναι η μεθιστάμενη χωλότητα οφειλόμενη σε προσβολή των αρθρώσεων. Η διάγνωση βασίζεται στην ανίχνευση των ειδικών κατά της Βorrelia spp. αντισωμάτων με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. Σε σχέση με τη Δημόσια Υγεία σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. αποτελεί το συχνότερο κροτωνογενές νόσημα του ανθρώπου, ενώ στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί σποραδικά μόνο κρούσματα.

Πλαίσιο κειμένου: Νόσος Lyme στο σκύλο
(video)

ERYTHEMA CHRONICUM MIGRANS