ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ     ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Συλλαβισμός

 

 

·        Δυο  ή  τρία  σύμφωνα  ανάμεσα σε  δυο  φωνήεντα  συλλαβίζονται  με  το δεύτε-

 

ρο  φωνήεν όταν αρχίζει  από  αυτά  τα  σύμφωνα  ελληνική  λέξη.

 

π.χ.λά-σπη , έ-τσι , ε-χθρός ,βαθ-μός ,σφυ-ρί-χτρα , θά-λασ-σα , δάφ-νη , άλ-λος ,έ-

 

θνος.

 

·        Τα  δίψηφα μπ , ντ , γκ , δε  χωρίζονται  π.χ. πέ-ντε , ντα-ντά , μπου-μπού-κι.

 

·        Τα  δίψηφα  φωνήεντα ( ου , αι , ει , οι , υι ) , οι  δίφθογγοι ( αϊ , αη , οϊ , οη ,ει ,

 

 οι , ι )  και  οι  συνδυασμοί  αυ  και  ευ  κατά  το  συλλαβισμό  λογαριάζονται  σαν

 

ένα  φωνήεν:π.χ. αί-μα , ά-πια-στος , ναύ-της .

 

 

1.      Να  συλλαβίσεις  τις  λέξεις : έχω , παρακαλώ , σφυρίχτρα , άνθρωπος , εχθρός ,

 

έτσι , ατμός , είσοδος ,προσέχω , κόκκινος  άλλος , Γιάννης .

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

2.      Να  βάλω  σε  αλφαβητική  σειρά  τις  λέξεις .

 

                                        δάφνη , αύριο , έρχομαι

 

....................................................................................................................................

 

                  καλοσύνη , τζίτζικας , σφυρίχτρα , άπιαστο , όνειρο

 

....................................................................................................................................    

 

                αγώνας , φύλακας ,δικαστής , σφουγγαράς , Μεσσηνία

 

....................................................................................................................................

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 Έχω  4  βάζω  3  κάνουν  4 + 3 =                      βγάζω  2   κάνουν   7 – 2 = 5

   

    «    6     «      4     «                                              «»     5      «»

 

   «»   9    «»     0      «»                                           «»     3      «»

 

   «»   3    «»     6      «»                                           «»      5     «»

 

   «»   1    «»     7      «»                                           «»      4      «»

 

   «»   2    «»      8     «»                                           «»      6     «»

 

 

2.Βρίσκω  τα  αποτελέσματα  και  ζωγραφίζω.

 


10-2=

 
Έλλειψη:  
2 . 2 =

2 . 4 =

 
    4=κίτρινο ,  2=πράσινο , 6=καφέ , 8=μπλέ , 9=κόκκινο

 

Έλλειψη:    1 . 2 =